B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V X Z ŽABAXIALIS spodní
ABAXIÁLNÍ spodní
ABLAST zánik
ABOOSPORA spora vzniklá partenogeneticky(u hub v širším pojetí)
ABORTACE úplné,popř. částečné potlačení orgánu; zánik
ACERVULUS stromatický útvar,na jehož povrchu se tvoří konidiofory; sporodochium
ACTINOMORPHUS radiální
ACULEUS osten
ACUMINATUS zašpičatělý
ACUTUS špičatý
ACYKLICKÝ KVĚT viz květ acyklický
ADAXIALIS svrchní
ADAXIÁLNÍ svrchní
ADELFIE pomnožené tyčinky vzniklé z jedné původní a spojené na bázi nitek
ADOSOVANÝ LISTEN viz listen adosovaný
ADVENTIVNÍ vznikající kdekoliv na rostlině
ADVENTIVUS adventivní
AECIOSPORA dvoujaderný výtrus tvořený v aeciu(u rzí)
AECIUM shluk hyf s dvoujadernými buňkami(u rzí),prášilka
AERENCHYM mezibuněčné prostory naplněné vzduchem tvořící soustavu kanálků(u vodních rostlin)
AEROTROPISMUS růst rostliny nebo jejích orgánů ve směru přívodu vzduchu
AETHALIUM větší,někdy dosti kompaktní polštářovitá plodnice některých hlenek
AFLEBIE zvláštní orgán podobající se zahnutému ostnu(u kamenouhelných kapradin)
AGAMOSPERMIE tvorba semen bez oplození
ACHAENIUM nažka
ACHENIUM nažka
ACHLAMYDEICKÝ KVĚT květ bezobalný
ACHLAMYDIE bezobalnost
AKCESORICKÝ PUPEN pupen přídatný
AKINETA nepohyblivá rozmnožovací buňka nebo odpočívající jednobuněčné stádium(u sinic a řas)
AKTINOMORFIE paprsčitá souměrnost
AKTINOMORFNÍ radiální
ALABASTRUM poupě
ALAE křídla
ALATUS křídlatý
ALBEDO vnitřní,bělavá část oplodí plodu citroníku
ALELY dědičné faktory vyskytující se v páru a nacházející se na určitém místě v homologických chromozómech
ALLOGAMIA alogamie
ALOGAMIE opylení pylem z jiného jedince; cizosprašnost
ALOPLOID jedinec vzniklý spontánní nebo umělou hybridizací dvou nebo více druhů(rodů)a obsahující geneticky rozdílné chromozómové sádky rodičů
AMÉBOZYGOTA neoblaněné stadium hlenek vzniklé kopulací menších plazmódií
AMENTUM jehněda
AMFIGASTRIE spodní lístky u játrovek
AMFIGONIE pohlavní rozmnožování
AMFIKARPIE různoplodnost
AMFIMIXIE pohlavní rozmnožování
AMFIMIXIS normální vývin embrya z oplozené oosféry(u vyšších rostlin)
AMFITRICHA archiplasty mající na obou koncích po jednom nebo několika bičících(u baktérií)
AMFITROPNÍ VAJÍČKO vajíčko ohnuté
AMITÓZA přímé jaderné dělení
AMPULA lahvicovitá dutina na předním konci buňky krásnooček
ANASTOMOSIS anastomóza
ANASTOMÓZA spoj(tenká žilka)mezi žilkami na ploše listové čepele; anastomosis
ANASTOMÓZY spojení hyf pomocí kratších můstků
ANATROPNÍ VAJÍČKO vajíčko obrácené
ANDRECEUM soubor tyčinek v jednom květu; androeceum
ANDROECEUM andreceum
ANDROGAMET malá pohyblivá obrvená samčí buňka
ANDROGYNOFOR prodloužené květní lůžko nesoucí andreceum a gyneceum; androgynophorum
ANDROGYNOPHORUM androgynofor
ANEMOFILIE anemogamie
ANEMOGAMIA anemogamie
ANEMOGAMIE anemofilie,větrosnubnost,větrosprašnost; opylování rostlin větrem
ANEMOCHORIA anemochorie
ANEMOCHORIE rozšiřování diaspor vzdušnými proudy; anemochoria
ANGIOSPERMIE krytosemennost
ANGULÁRNÍ LIST viz list angulární
ANISOPHYLLIA nestejnolistost
ANIZOFYLIE nestejnolistost
ANIZOGAMIE spojení planogamet tvarově si podobných,avšak rozdílných velikostí
ANNUELY rostliny,které v jednom vegetačním období projdou celým vývojem od vyklíčení až k uhynutí; jednoleté rostliny
ANNULUS prstenec; prsten
ANTERIDIUM pelatka
ANTHELLA kružel
ANTHERA prašník
ANTHERA EXTRORSA prašník extrorzní
ANTHERA INTRORSA prašník introrzní
ANTHERA VERSATILIS prašník vrtivý
ANTHERIDIUM pelatka
ANTHODIUM úbor
ANTHOS květ
ANTIKLINY buněčné přehrádky kolmé k povrchu vzrostného vrcholu
ANTOKYAN červené až modré barvivo často zabarvující lodyhy a listy rostlin
ANTROPOCHORIA antropochorie
ANTROPOCHORIE rozšiřování diaspor činností člověka; antropochoria
ANUELA rostlina jednoletá
ANULUS prstenec
APERTURA klíční pór; ztenčenina v exině pylového zrna sloužící k prorůstání pylové láčky a k vyrovnávání změn objemu protoplastu pylového zrna
APETÁLNÍ bezkorunný; apetalus
APETALUS apetální
APICALIS vrcholový
APIKÁLNÍ vrcholový; apicalis
APIKULUS malý výrůstek,kterým výtrus přirůstá k sterigmatu(u hub)
APLANOSPORA nepohyblivý výtrus řas a plísní
APOCARPIUM souplodí
APOFÝZA rozšířenina vlákna nebo konce sporangioforu; rozšířenina stopky nesoucí část plodnice
APOKARPNÍ GYNECEUM viz gyneceum apokarpní
APOMIXIE nepohlavní rozmnožování
APOMIXIS tvorba embrya z neoplozené oosféry(u krytosemenných)
APOPETALIE zánik korunních plátků
APOPHYSA štítek
APOTHECIUM otevřená plodnice vřeckatých hub
APPRESSORIA přísavky
APPRESORIUM útvar často terčovitý,jímž houba,nejčastěji parazitická,přiléhá k substrátu
ARACHNOIDEUS pavučinatý
ARBOR strom
AREÁL území,v němž je rozšířen určitý druh,rod nebo čeleď
ARCHEGONIUM zárodečník
ARCHEOFYTY rostliny zavlečené do území v předhistorické době a tam zdomácnělé
ARCHESPOR pylotvorné pletivo krytosemenných rostlin (
ARCHIKARP začáteční stadium vývinu plodnice
ARCHIPLAST buňka dosud nediferencovaná v jádro a cytoplazmu(u baktérií a sinic)
ARILLOIDY různé masité výrůstky ze semen mající význam při zoochorním rozšiřování
ARILLUS míšek
ARILUS míšek
ARISTA osina
ARTROSPORA akineta sinic
ASCIDIE vakovité zavlažovací listy
ASIMILACE přeměna anorganických látek v zelené rostlině na látky organické
ASKOGON útvar vzniklý kopulací pohlavních hyfových vláken
ASKOKARP plodnice vřeckatých hub uzavírající vřecka
ASKOMA plodnice mající vřecka
ASKOSPORA výtrus vřeckatých hub
ASKOSTOM vyúsťovací otvor vřecka
ASKUS vřecko
ASPER drsný
ASYMETRICKÝ nesouměrný; asymmetricus
ASYMMETRICUS nesouměrný
ATAVISMUS objevení se znaku,který se u organismu normálně nevyskytuje,ale je vlastní více či méně vzdáleným předkům
ATRICHA bezbrvé archiplasty
ATROFIE zakrnění,zmenšení orgánu; atrophia
ATROPHIA atrofie
ATROPNÍ VAJÍČKO vajíčko přímé
AURICULA ouško
AURICULAE ouška
AUTOËCISMUS schopnost parazita prodělat celý svůj vývin na jednom druhu hostitele
AUTOGAMIA autogamie
AUTOGAMIE samosprašnost,samoopylení; opylení pylem téhož jedince
AUTOCHORIA autochorie
AUTOCHORIE rozšiřování diaspor rostlinou samou; autochoria; samoplodnost
AUTOSPORA nepohlavní výtrus některých jednobuněčných řas
AUTOTROFIE výživa organismu z minerálních(neústrojných)látek
AUTOTROPHIA autotrofie
AUTOTROPISMUS snaha rostliny růst v přímém směru
AXILÁRNÍ PLACENTACE placentace nákoutní
AXILÁRNÍ PUPEN viz pupen axilární
AXILLA úžlabí
BACCA bobule
BACIL tlustě tyčinkovitý až válcovitý archiplast
BAKTÉRIE tence tyčinkovitý až nitkovitý archiplast
BAŇKOVITÁ KORUNA viz koruna baňkovitá
BARBATUS vousatý
BASIS báze
BASTARD kříženec
BÁZE spodina; nejdolejší část orgánu,např. listové čepele; basis
BAZIDIE buňka kyjovitého nebo válcovitého tvaru nesoucí na stopečkách výtrusy
BAZIDIOKARP plodnice mající bazidie(u stopkovýtrusých hub)
BAZIDIOLA sterilní konec hyf mezi plodnými bazidiemi
BAZIDIOSPORA spora stopkovýtrusých hub vzniklá na stopečce bazidie
BĚL
dřevo; vnější,mladší živé dřevo; splint
BELTY pásy společenstev pobřežních mořských řas
BENTOS společenstvo vodních organismů na dně stojatých i proudících vod
BEZKORUNNÝ KVĚT viz květ bezkorunný
BEZOBALNÝ KVĚT květ bez květního obalu; květ nahý; květ achlamydeický
BIČÍK orgán,jímž se pohybují některé jednobuněčné organismy; flagellum
BIENA rostlina dvouletá
BIENNY rostliny vytvářející prvým rokem jen listy,druhým květy a plody a pak hynou; rostliny dvouleté
BIFACIÁLNÍ LIST viz list bifaciální
BIFIDUS dvouklaný
BILATERALIS bilaterální
BILATERÁLNÍ dvoustranný; s orgány umístěnými na dvou protilehlých stranách; bilateralis
BÍLEK výživné pletivo v semeni
BIOTOP životní prostor osídlený určitými rostlinami a živočichy
BISYMETRICKÝmající dvě roviny souměrnosti; bisymmetricus
BISYMMETRICUS bisymetrický
BLASTOSPORA nepohlavní spora vzniklá pučením
BLEFAROPLAST bazální zrníčko v plazmě buňky v místě vetknutí každého bičíku
BLIZNA nejhořejší část pestíku,na níž se zachycují pylová zrnka; stigma
BOBULE dužnatý nebo šťavnatý plod z několika nebo jednoho plodolistu,s více nebo jedním semenem; bacca
BORAGOID dvojvijan
BORKA vnější odumřelá a odlupující se část krycích pletiv stonku dřevin,nesprávně označovaná jako kůra; rhytidoma
BOSTRYX šroubel
BOTKA válcovitý blanitý útvar,vzniklý srůstem palistů a objímající stonek u spodiny řapíku; ochrea
BOUCHOR plísní zdeformovaný plod švestky
BRACTEA listen
BRACTEAE PALEACEAE plevky
BRADAVKA drobný výrůstek na pokožce různých orgánů
BRACHYBLAST trvale zkrácená postranní větev dřevnatých stonků; brachyblastus
BRACHYBLASTUS brachyblast
BRACHYBLASTUS SPINOSUS kolec
BRAKTEA listen
BRAKTEOLA listenec
BRVITÝ s tužšími delšími jednoduchými odstálými chlupy často v řadě,na okraji nebo hranách různých částí rostlin; ciliatus
BRVY
svazky houbových vláken,které vyrůstají na koncích laloků stélek lišejníků nebo na okrajích apothecií
BRYLKA všechna pylová zrnka prašného pouzdra slepená v hrudku,často se stopečkou s lepkavým štítkem,sloužícím k zachycení ne těle opylujícího hmyzu; polinarium; pollinarium
BŘIŠNÍ spodní strana vodorovného orgánu; ventrální; ventralis
BULBILLUS pacibulka
BULBILLY hlízovité útvary podobné sklerociím,slouží jen jako vegetativní rozšiřovací orgány
BULBUS cibule
BULVA ztloustlý,zpravidla řepovitý kořen,splývající nahoře s hypokotylem a se ztloustlou dolní částí stonku; tuber cauloradicale
BYLINA rostlina s nadzemním stonkem nezdřevnaťujícím; herba
CALCAR ostruha
CALLUM mozolek
CALVESCENS olysalý
CALYCULUS kalíšek
CALYX kalich
CALYX BILABIATUS kalich dvoupyský
CALYX CADUCUS kalich prchavý
CALYX CALYCULUS kalich vytrvalý
CALYX CHORISEPALUS kalich volnolupenný
CALYX SYNSEPALUS kalich srostlolupenný
CAPITULUM hlávka; strboul
CAPSULA tobolka
CAPSULA LOCULICIDA tobolka pouzdrosečná
CAPSULA SEPTICIDA tobolka přehrádkosečná
CARCERULUS tvrdka
CARINA člunek
CARINATUS kýlnatý
CARPELLUM plodolist
CARPOPHORUM karpofor
CARPOSOMA plodnice hub
CARUNCULA masíčko
CARYOPSIS obilka
CARYOPSIS CORTICATA obilka okoralá
CARYOPSIS NUDA obilka nahá
CAUDEX hlava kořene
CAULIS lodyha,stonek
CAULIS ANCEPS stonek dvouřízný
CAULIS ASCENDENS stonek vystoupavý
CAULIS DECUMBENS stonek poléhavý
CAULIS DEXTRORSUM VOLUBILIS stonek pravotočivý
CAULIS RECTUS stonek přímý
CAULIS REPENS stonek plazivý
CAULIS SINISTRORSUM VOLUBILIS stonek levotočivý
CAULOM osa
CECIDIE hálka
CEFALODIA malé vnější výrůstky na stélce lišejníků
CELISTVÝ LIST viz list celistvý
CELLULAE LACTIFERAE mléčnice
CELOKRAJNÝ LIST viz list celokrajný
CENOBIUM pravidelný shluk jednobuněčných rostlin(např. řas)
CENOCYT trubicovité těleso sifonálních zelených řas
CENOKARPNÍ GYNECEUM viz gyneceum cenokarpní
CENOSORUS kupky výtrusnic kapradin souvisle spojené; coenosorus
CENTRÁLNÍ PLACENTACE placentace středová
CÉVICE tracheidy; tracheidae; vertikálně protáhlé vodivé buňky dřevní části cévního svazku se zdřevnatělými výrazně ztloustlými stěnami,v období funkce již mrtvé; složka vodivých pletiv cévnatých rostlin
CÉVNÍ SVAZEK soubor buněk vodivého pletiva obsahující dřevo,lýko,parenchymatické buňky původní a sklerenchymatické pochvy; fasciculus vasorum
CÉVY tracheje; tracheae; dlouhé řady trubicovitých buněk dřevní části cévního svazku s perforovanými příčnými přehrádkami,v období funkce mrtvé; složka vodivých pletiv cévnatých rostlin
CICATRIX FOLII listová jizva
CIBULE ztlustlá báze lodyhy obalená zdužnatělým listem; bulbus
CICINNUS vijan
CILIATUS brvitý
CINCINNUS vijan
CIRCINÁTNÍ VERNACE viz vernace circinátní
CIRRHUS úponka
CIZOPASNÁ ROSTLINA viz rostlina cizopasná
CIZOPASNICTVÍ čerpání výživných látek z cizího organismu; parazitismus
CIZOPRAŠNOST opylení pylem z jiného jedince téhož druhu; xenogamie
CIZOSPRAŠNOST alogamie
CLASSIS třída
CLAVATUS kyjovitý
CLEISTOGAMIA kleistogamie
COENOSORUS cenosorus
COLPUS kolpus
COLUMELLA CENTRALIS střední sloupek
CONNECTIVUM spojidlo
CONUS šiška
COROLLA koruna
COROLLA BILABIATA koruna dvoupyská
COROLLA CADUCA koruna prchavá
COROLLA CAMPANULATA koruna zvonkovitá
COROLLA GLOBOSA koruna kulovitá
COROLLA HYPOCRATERIFORMIS koruna řepicovitá
COROLLA CHORIPETALA koruna volnolupenná
COROLLA INFUNDIBULIFORMIS koruna nálevkovitá
COROLLA LIGULATA koruna jazykovitá
COROLLA PERSONATA koruna šklebivá
COROLLA RINGENS koruna tlamatá
COROLLA ROTATA koruna kolovitá
COROLLA SYMPETALA koruna srostlolupenná
COROLLA TUBULOSA koruna trubkovitá
COROLLA URCEOLATA koruna baňkovitá
COROLLIFORMIS korolinický
CORONA ARBORIS koruna stromu
CORTEX kůra
CORYMBOTHYRSUS chocholičnatá lata; kytka
CORYMBUS chocholík
COSTA žebro
COTYLEDON děloha
CRASPEDIUM rámcový struk
CREMOCARPIUM dvojnažka
CRISTATUS hřebenitý
CULMEUS stéblo
CULMUS stéblo
CUPULA číška
CUTICULA kutikula
CYANELLY endofyticky žijící sinice
CYKLICKÝ KVĚT viz květ cyklický
CYKLIE postavení květních orgánů v kruzích
CYLINDRICUS válcovitý
CYMA vrcholík
CYMÓZNÍ KVĚTENSTVÍ viz květenství vrcholičnaté
CYSTA trvalá buňka se ztlustlou buněčnou stěnou,často zkřemenělou(u bezcévných rostlin)
CYSTIDA žlázkovitá hyfa(u hub v širším pojetí)
CYSTOKARP karpogon obalený sterilními vlákny
CYSTOLIT výrůstek buněčné blány dovnitř buňky,prostoupený uhličitanem vápenatým nebo jinou anorganickou sloučeninou; cystolithus
CYSTOLITHUS cystolit
CYTOPLAZMA živá hmota vyplňující buňku mimo jádro
CYTOSTOMA orgán některých bičíkovců sloužící k přijímání potravy
CYTOTYP skupina populací v rámci druhu,lišící se počtem nebo strukturou chromozómů
ČÁRKOVITÝ úzký,mnohokrát delší než široký a po celé délce stejně široký; linearis
ČÁST jedna ze systematických jednotek; sectio
ČÁSTKA
jedna ze systematických jednotek; subsectio
ČELEĎ jedna ze systematických jednotek; familia
ČEPEL do plochy rozšířená,nejčastěji lupenitá část listu nebo jiného orgánu listového původu; lamina
ČEPIČKA část zárodečníku u mechů; kalyptra; ochranné pletivo na špičce kořenu
ČERNAVY vlhké bažinaté louky; slatiny
ČEŠULE pohárkovitá dolní část květu,vzniklá srůstem květního lůžka s dolními částmi květního obalu a nitek tyčinek,obalující buď zčásti,nebo úplně plod; hypanthium; miskovitá dolní část květu; receptakulum
ČIHOVITÝ mající tvar obráceného kužele s vypuklou bází; turbinatus
ČÍŠKA miskovitě rozšířené a vyhloubené květní lůžko nebo lůžko květenství; kupula; cupula
ČLÁNEK LODYŽNÍ bezlistá část lodyhy mezi dvěma nad sebou umístěnými uzlinami; internodium
ČLÁNEK PODDĚLOŽNÍ hypokotyl
ČLUNEK dolní dva srostlé nebo spojené korunní lístky v květech čeledi Fabaceae; carina
ČNĚLKA horní,zpravidla zúžená sterilní část pestíku mezi semeníkem a bliznou; stylus
ČOČINKA lenticela čOčINKY lenticely
ČTYŘMOCNÉ TYČINKY viz tyčinky čtyřmocné
ČUPŘINATÝ ODDENEK viz oddenek čupřinatý
ČTVEŘICE
pylová zrna spojená po čtyřech
ČUPŘINA
svazek vláken nebo brv na vrcholku oddenku
DEALPINY původně vysokohorské rostliny rostoucí po době ledové v nižších polohách
DEFFUSUS rozložitý
DEHISCENCE otevření plodu,pukání prašných vaků
DĚLOHA první list(listy)zárodku v semeni nebo na klíční rostlině,často zcela odlišné od listů pozdějších; cotyledon
DENS CALYCIS kališní cíp
DERMATOCYSTIDA cystida vyrůstající z pokožky plodnice
DERMATOFYTA houby působící kožní onemocnění
DERMATOGEN pletivo,z kterého se vyvíjí kořenová pokožka
DETRIT jemná organická hmota vzniklá rozpadem drobných ústrojenců
DEUTEROFLOÉM druhotné lýko
DEUTEROXYLÉM druhotné dřevo
DIAFRAGMA blanitá přehrádka vyrůstající ze semenice a rozdělující dutinu šešule na dvě semenná pouzdra; diaphragma
DIAGNOSTICKÉ DRUHY druhy charakterizující floristicky fytocenologické jednotky různé hodnoty(asociace,řády atd.)
DIACHENIUM dvounažka; dvojnažka
DIAPHRAGMA diafragma
DIASPORA rozmnožovací jednotka(semeno,plod,pacibulka,výtrus)
DIATOMIT rozsivkové bahno
DIDYMOSPORA spora se dvěma buňkami(u hub v širším pojetí)
DICHASIUM vidlan; vrcholík dvouramenný
DICHÁZIUM sympodiálně větvený stonek se vstřícnými listy,u něhož je potlačen terminální pupen a z nejblíže stojících vstřícných pupenů se stejnoměrně vyvíjejí obě postranní větve; dichasium
DICHOTOMIE větvení u vývojově nižších cévnatých rostlin
DICHOTOMUS vidličnatý
DIKARYON buněčná jádra sdružená v pár
DIKLINICKÝ KVĚT květ jednopohlavný
DIKLINIE jednopohlavnost květu
DIPLOID ploidie
DIPLOIDNÍ s dvěma chromozómovými sádkami
DIPLONT rostlina,jejíž buňky obsahují dvojnásobný počet chromozómů v jádře
DISCOCARPIUM sounažka
DISCUS terč
DISCUS NECTARIGER terč žláznatý
DISKOLIT neperforovaný kokolit
DISKUS terč
DISTALIS distální
DISTÁLNÍ vzdálenější od určitého místa či orgánu,např pól pylového zrna směřující ven z tetrády čili vzdálenější od středu tetrády; distalis
DIVISIO oddělení
DLANITÁ ŽILNATINA viz žilnatina dlanitá
DLANITĚ SLOŽENÝ LIST viz list dlanitě složený
DORSALIS hřbetní
DORSIVENTRALIS dorziventrální
DORZÁLNÍ hřbetní
DORZIVENTRÁLNÍ s rozlišenou hřbetní a břišní stranou; dorsiventralis
DRASLAVÝ pokrytý drobnými ostrými výrůstky nebo tuhými chlupy v řadách; scaber
DREPANIUM srpek
DRSNÝ s velmi krátkými tuhými chlupy nebo drobnými bradavkami; asper
DRUH jedna ze systematických jednotek; species
DRUPA peckovice
DRUPEOLA peckovička
DRŽADÉLKO část samčího pohlavního orgánu zelených řas; manubrium
DŘEŇ parenchymatické pletivo vyplňující střední část středního válce ve stonku; medulla; medula
DŘEVINA vytrvalá rostlina se zdřevnatělým stonkem; holoxylon
DŘEVINY rostliny s dřevnatějícími a dlouho vytrvávajícími stonky(polokeře,keře,stromy); holoxyla,lignida
DŘEVO dřevní část cévního svazku složená z cév,popř. též z cévic,dřevního parenchymu a sklerenchymatické pochvy; xylem; xylema; hadrom
DŘÍPENÝ hluboce rozdělený v úzké dlouhé nestejně čárkovité úkrojky; laciniatus
DUŽNATÝ LIST viz list dužnatý
DVAKRÁT SLOŽENÝ LIST viz list dvakrát složený
DVAKRÁT ZPEŘENÝ LIST viz list dvakrát zpeřený
DVOJNAŽKA suchý poltivý plod dělící se na dvě jednosemenné nepukavé části; cremocarpium,diachenium
DVOJVIJAN cymózní květenství tvořené dvěma párovitými vijany v úžlabí dvou prvých listenů vidlice; boragoid
DVOUDOMÁ ROSTLINA rostlina dvoudomá
DVOUKLANÝ na vrcholu rozeklaný středním zářezem ve dva laloky; bifidus
DVOULALOČNÝ LIST viz list dvoulaločný
DVOULETÁ ROSTLINA viz rostlina dvouletá
DVOUMOCNÉ TYČINKY viz tyčinky dvoumocné
DVOUNAŽKA
suchý dvouplodolistový plod,rozpadající se po dozrání na dvě jednosemenné nažky,z nichž každá odpovídá jednomu plodolistu; diachenium
DVOUPYSKÁ KORUNA viz koruna dvoupyská
DVOUPYSKÝ KALICH viz kalich dvoupyský
DVOURAMENNÝ VRCHOLÍK viz vrcholík dvouramenný
DVOUŘÍZNÝ STONEK viz stonek dvouřízný
DVOUSTRANNÝ bilaterální
EDAFON společenstvo všech organismů v půdě
EFEMEROFYTY neofyty vyskytující se na druhotných stanovištích pouze přechodně
EFEMÉRY krátkoživotné rostliny
EFFUSUS rozkladitý
ECHINATUS ježatý
EKOGENEZE ekologické dějiny organismů
EKOKLINÁLNÍ VARIABILITA variační trend v populaci druhu projevující se ekologicky
EKOMORFÓZA nedědičná morfologická,biologická nebo fyziologická odchylka vyvolaná vlivem prostředí
EKOTYP populace nebo skupina populací trvale přizpůsobených určitému prostředí,od ostatních ekotypů v rámci druhu se liší jedním nebo více biologickými nebo fyziologickými,popř. morfologickými znaky,které jsou dědičně stálé
ELAIOSOMY arilloidy obsahující převážně tuky
ELATEROFORY nosiče mrštníků u játrovek
ELATERY mrštníky v tobolkách játrovek
ELIPSOIDNÍ trojrozměrný útvar,na podélném řezu eliptický; ellipsoideus
ELIPTICKÝ LIST viz list eliptický
ELLIPSOIDEUS elipsoidní
EMBRYO zárodek
EMBRYON zárodek
EMERGENCE vícebuněčný výrůstek z povrchu orgánu,který vzniká z pokožkových a podpokožkových buněk; emergentia
EMERGENTIA emergence
ENACE šupinovitý výrůstek z pokožky
ENDEMIT druh omezený svým výskytem na určité území
ENDOCARPIUM endokarp
ENDODERM nejvnitřnější vrstva kůry kořenové obklopující jako pochva zevní střední válec se svazky cévními; endodermis
ENDODERMIS vnitřní vrstva primární kůry v kořenech a stoncích,tvořená tenkostěnnými,těsně k sobě přiléhajícími buňkami,na nichž se vytvářejí Casparyho proužky; endoderm
ENDOFYTY nižší rostliny žijící uvnitř živočichů,těl rostlin,dřevnatých kmenů,hornin
ENDOKARP vnitřní vrstva oplodí,někdy sklerenchymatická; endocarpium
ENDOPLEURA vnitřní blanitá část osemení
ENDOSPERM vnitřní živné pletivo v semeni; endospermium
ENDOSPERMIUM endosperm
ENDOSPOR vnitřní vrstva stěny výtrusu,odpovídající intině pylového zrna; endosporium
ENDOSPORA spora tvořící se uvnitř rozmnožovacího orgánu
ENDOSPORIUM endospor
ENDOZOOCHORIA endozoochorie
ENDOZOOCHORIE způsob rozšiřování diaspor,při němž procházejí zažívacím traktem živočichů; endozoochoria
ENTOMOFILIE entomogamie; hmyzosnubnost
ENTOMOGAMIA entomogamie
ENTOMOGAMIE opylování rostlin hmyzem; entomogamia,entomofilie,hmyzosnubnost,hmyzoprašnost
EPEKOFYTY neofyty vyskytující se na druhotných stanovištích a trvale se tam udržující
EPIBLAST první list na klíčku jednoděložných rostlin
EPIBLEM rhizodermis
EPIDERM pokožka
EPIDERMIS pokožka
EPIFYT organismus žijící na rostlině,aniž na ní parazituje
EPIFYTY rostlinné organismy rostoucí na těle jiné rostliny ale neparazitující; epiphyta
EPIGYNICKÉ TYČINKY tyčinky nadplodní
EPIGYNICKÝ KVĚT viz květ epigynický
EPIHOLON obecně biocenóza přisedlých organismů na jakémkoliv podkladě
EPIPETALNÍ TYČINKY viz tyčinky epipetalní
EPIPHYTA epifyty
EPISEPALNÍ TYČINKY viz tyčinky episepalní
EPISPERMIUM vnější slupkovitá část osemení
EPISPOR ochranný obal spory
EPITEPALNÍ TYČINKY viz tyčinky epitepalní
EPIVALVA horní část pancíře obrněnek
EPIZOA organismy žijící na povrchu těla živočichů
EPIZOOCHORIA epizochorie
EPIZOOCHORIE rozšiřování diaspor živočichy tak,že je mají přichycené ne povrchu těla; epizoochoria
EREMUS tvrdka
ESTHMA obal těla některých obrněnek
ESTIVACE vzájemná poloha a krytí listů v pupenu
EUSPORANGIÁTNÍ VÝTRUSNICE viz výtrusnice eusporangiátní
EUSPORANGIUM výtrusnice eusporangiátní
EXCIPULUM vnější pletivo,z něhož je složeno apothecium
EXINA vnější vrstva buněčné stěny pylového zrna z chemicky odolných látek,stavebně značně diferencovaná,na povrchu často s význačnou skulpturou; exinium; vnější blána spory u mechorostů; vnější blána pylového zrna
EXINIUM exina
EXOCARPIUM exokarp
EXODERM nejsvrchnější vrstva kůry kořenové jako jednovrstevná pochva u zavlažovacích kořenů; exodermis
EXODERMIS exoderm
EXOKARP vnější vrstva oplodí; exocarpium
EXOSPOR vnější vrstva stěny výtrusu,odpovídající exině pylového zrnka; exosporium
EXOSPORA spora vznikající vně rozmnožovacího orgánu
EXOSPORIUM exospor
EXTRAFLORÁLNÍ NEKTARIUM nektarium mimokvětní
EXTRORZNÍ PRAŠNÍK viz prašník extrorzní
FAGOTROFIE přijímání pevné potravy
FAMILIA čeleď
FANEROFYTY stromy nebo keře s obnovovacími pupeny více než 25 cm nad zemí; phanerophyta
FASCIACE plošný srůst většího počtu abnormálně vyvinutých orgánů nebo zbytnění jednoho orgánu do šířky; fasciatio
FASCIATIO fasciace
FASCICULUS svazek
FASCICULUS VASORUM cévní svazek
FAUX CALYCIS jícen kalicha; viz ústí
FAUX COROLLAE jícen koruny; viz ústí
FELÉM mnohovrstevné korkové pletivo
FELODERM zelená kůra
FELOGEN korkotvorné dělivé pletivo
FIALIDA buňka na konidioforu,z níž vznikají konidie
FILAMENTUM nitka
FILIFORMIS nitkovitý
FIMBRIATUS třásnitý
FLAGELLUM bičík
FLAVEDO vnější aromatická barevná část oplodí plodu citroníku
FLEOTERMA škrobová pochva,parenchym s hojným škrobem
FLEXUOSUS křivolaký
FLOÉM lýko
FLÓRA květena
FLORÁLNÍ NEKTARIUM nektarium květní
FLORISTIKA studium květeny určitého omezeného území
FLOS květ
FLOS ACTINOMORPHUS květ pravidelný
FLOS ACYCLICUS květ acyklický
FLOS APETALUS květ bezkorunný
FLOS BISYMMETRICUS květ bisymetrický
FLOS CYCLICUS květ cyklický
FLOS DICLINICUS květ jednopohlavný
FLOS EPIGYNUS květ epigynický
FLOS FEMINEUS květ pestíkový
FLOS HETEROCHLAMYDEUS květ různoobalný
FLOS HOMOCHLAMYDEUS květ stejnoobalný
FLOS HYPOGYNUS květ hypogynický
FLOS CHORITEPALUS květ choritepalní
FLOS MASCULUS květ prašníkový
FLOS MONOCLINICUS květ oboupohlavný
FLOS PERIGYNUS květ perigynický
FLOS PROLIFER květ prorostlý
FLOS SPIROCYCLICUS květ spirocyklický
FLOS SYNTEPALUS květ syntepalní
FLOS ZYGOMORPHUS květ souměrný
FOLIA ALTERNA listy střídavé
FOLIA DECUSSATA listy křižmostojné
FOLIA FLORIS lístky květního obalu
FOLIA NATANTIA listy plovoucí
FOLIA OPPOSITA listy vstřícné
FOLIA SUBMERZA listy ponořené
FOLIA VERTICILLATA listy přeslenité
FOLIKUL měchýřek
FOLIOLA lístky
FOLIOLUM lístek
FOLIUM list
FOLIUM ACEROSUM list jehlicovitý
FOLIUM ACUMINATUM list zašpičatělý
FOLIUM ACUTUM list špičatý
FOLIUM AMPLEXICAULE list objímavý
FOLIUM ANGULARE list angulární
FOLIUM ASYMMETRICUM list nesouměrný
FOLIUM AXILLARE ADDITUM listen adosovaný
FOLIUM BIFACIALE
list bifaciální
FOLIUM BILOBUM list dvoulaločný
FOLIUM BIPINNATUM list dvakrát zpeřený
FOLIUM BRACTEATUM list podpůrný
FOLIUM COMPOSITUM list složený
FOLIUM CORDATUM list srdčitý
FOLIUM CRASSUM list dužnatý
FOLIUM CRENATUM list vroubkovaný
FOLIUM CUCULLATUM list kápovitý
FOLIUM CUNEATUM list klínovitý
FOLIUM DECOMPOSITUM list dvakrát složený
FOLIUM DECURRENS list sbíhavý
FOLIUM DENTATUM list zubatý
FOLIUM DENTICULATUM list drobně zubatý
FOLIUM DIVISUM list členěný
FOLIUM ELLIPTICUM list eliptický
FOLIUM EMARGINATUM list vykrojený
FOLIUM ENSIFORME list mečovitý
FOLIUM EROSUM list vyhlodávaný
FOLIUM FILIFORME list niťovitý
FOLIUM FISSUM list -klaný
FOLIUM FISTULOSUM list rourkovitý
FOLIUM HASTATUM list hrálovitý
FOLIUM IMPARIPINNATUM list lichozpeřený
FOLIUM INTEGERRIMUM list celokrajný
FOLIUM INTEGRUM list celistvý
FOLIUM INTERRUPTE PINNATUM list přetrhovaně zpeřený
FOLIUM LANCEOLATUM list kopinatý
FOLIUM LINEARE list čárkovitý
FOLIUM LOBATUM list -laločný
FOLIUM LYRATUM list lyrovitý
FOLIUM MUCRONATUM list hrotitý
FOLIUM OBCORDATUM list obsrdčitý
FOLIUM OBLANCEOLATUM list obkopinatý
FOLIUM OBLONGUM list podlouhlý
FOLIUM OBOVATUM list obvejčitý
FOLIUM OVATUM list vejčitý
FOLIUM PALMATUM list dlanitě složený
FOLIUM PARIPINNATUM list sudozpeřený
FOLIUM PEDATUM list znožený
FOLIUM PELTATUM list štítnatý
FOLIUM PERFOLIATUM list prorostlý
FOLIUM PINNATUM list zpeřený
FOLIUM RENIFORME list ledvinitý
FOLIUM REPANDUM list vykrajovaný
FOLIUM RHOMBEUM list kosočtverečný
FOLIUM ROTUNDATUM list zaokrouhlený
FOLIUM ROTUNDUM list okrouhlý
FOLIUM RUNCINATUM list kracovitý
FOLIUM SAGITTATUM list střelovitý
FOLIUM SECTUM list -sečný
FOLIUM SERRATUM list pilovitý
FOLIUM SERRULATUM list drobně pilovitý
FOLIUM SESSILE list přisedlý
FOLIUM SETIFORME list štětinovitý
FOLIUM SIMPLEX list jednoduchý
FOLIUM SINUATUM list chobotnatý
FOLIUM SPATHULATUM list kopisťovitý
FOLIUM SUBULATUM list šídlovitý
FOLIUM TAENIIFORME list páskovitý
FOLIUM TRIANGULUM list trojúhelníkovitý
FOLIUM TRULLATUM list kosníkovitý
FOLIUM TRUNCATUM list uťatý
FOLIUM UNDULATUM list kadeřavý
FOLLICULUS měchýřek
FORMA tvar
FORNICES vychlípeniny koruny
FOTOPERIODICITA vliv poměru trvání dne a noci na rostliny
FOTOPODIA emergence na stopce vajíčka
FOTOTROPISMUS schopnost rostliny měnit směr růstu v závislosti na směru světla
FRONS prýt
FRUCTUS plod
FRUCTUS CONGREGATUS plodenství
FRUTEX keř
FRUTICULUS keřík
FRUTIKULI keříky
FUNICULUS poutko
FUNIKULUS poutko
FURCHA příčná brázda nesoucí bičíky u některých obrněnek
FYKOERYTRIN červené barvivo u sinic,ruduch a skrytěnek
FYKOKYAN modré barvivo u sinic,ruduch a skrytěnek
FYLODIE listovitě rozšířený řapík
FYLODIUM listově rozšířený řapík nebo vřeteno listu,přejímající asimilační funkci listu; phyllodium
FYLOFOR přechod mezi stonkem a dorsiventrálním řapíkem při morfologickém vzniku listu
FYLOID horní zelený asimilující orgán u mechorostů
FYLOKLADIE zkrácené,zploštělé a zelené osy zastávající funkci listů
FYLOKLADIUM zelené,listům podobné postranní větve sloužící k asimilaci; kladodium,phyllocladium
FYLOM list
FYSODY drobné vakuoly hnědých řas
FYTOPLANKTON plankton tvořený rostlinami
GALBULUS šiška bobulovitá
GALEA přilba
GAMETA dospělá pohlavní buňka,schopná spojení s buňkou druhého pohlaví
GAMETANGIE splývání pohlavních buněk
GAMETANGIUM útvar,v němž se tvoří gamety
GAMETOFYT pohlavní(haploidní)generace rostlin nesoucí gamety a pravidelně se střídající s nepohlavní(diploidní)generací(sporofytem); gametophyton
GAMETOPHYTON gametofyt
GAMONY sexuální látky,které činí gamety schopnými kopulace(u zelených řas)
GEITONOGAMIE alogamické opylení,kdy pyl pochází ze sousedního květu téhož individua
GEMMA pupen
GEMMA ACCESSORICA pupen přídatný
GEMMA ADVENTITIA pupen nahodilý
GEMMA AXILLARIS pupen úžlabní
GENERACE NEPOHLAVNÍ sporofyt
GENERACE POHLAVNÍ gametofyt
GENERATIO VEGETATIVA vegetativní rozmnožování
GENICULUM kolénko
GENOM složka genotypu hmotně vázaná na buněčné jádro
GENOTYP úhrn genetických informací obsažených v buňce nebo organismu
GENUS rod
GEOCARPIA geokarpie
GEOFYTA suchozemské rostliny s obnovovacími pupeny na podzemních orgánech
GEOFYTY vytrvalé byliny s obnovovacími pupeny pod povrchem půdy; geophyta
GEOKARPIE dozrávání plodů pod povrchem půdy; geocarpia
GEOPHYTA geofyty
GEOTROPISMUS schopnost rostliny zaujímat určitou polohu vzhledem k svislému směru
GERMINATIO EPIGAEA klíčení nadzemní
GERMINATIO HYPOGAEA klíčení podzemní
GLANDULAE žlázky
GLEBA teřich
GLOMERULUS klubíčko
GLUMA pleva
GLUMAE plevy
GRANATINA různopouzdrá bobule u granátového jablka
GRANUM POLLINIS pylové zrno
GRANUM POLLINIS COLPATUM pylové zrno kolpátní
GRANUM POLLINIS COLPORATUM pylové zrno kolporátní
GRANUM POLLINIS PORATUM pylové zrno porátní
GYNECEUM soubor plodolistů v jednom květu,tvořený buď větším počtem jednoplodolistových pestílů,nebo jedním pestíkem z jednoho nebo více plodolistů; gynoeceum
GYNECEUM APOKARPNÍ soubor navzájem nesrostlých plodolistů jednoho květu; gynoeceum apocarpum
GYNECEUM CENOKARPNÍ soubor navzájem srostlých plodolistů jednoho květu; gynoeceum coenocarpum
GYNECEUM LYZIKARPNÍ cenokarpní víceplodolistové gyneceum s jednopouzdrým semeníkem a bazální nebo středovou placentou; gynoeceum lysicarpum
GYNECEUM MONOMERICKÉ apokarpní gyneceum tvořené jediným plodolistem; gynoeceum monomerum
GYNECEUM PARAKARPNÍ cenokarpní víceplodolistové gyneceum tvořené plodolisty srostlými jen na okraji,s původně jednopouzdrým semeníkem,někdy vytvořeny druhotné přehrádky placentárního původu; gynoeceum paracarpum
GYNECEUM PSEUDOCENOKARPNÍ apokarpní gyneceum avšak s pestíky navzájem spojenými květním lůžem; gynoeceum pseudocoenocarpum
GYNECEUM SYNKARPNÍ víceplodolistové cenokarpní gyneceum s vícepouzdrým semeníkem,jehož přehrádky jsou tvořeny srostlými bočními stěnami dvou sousedních plodolistů; gynoeceum syncarpum
GYNOBÁZICKÁ ČNĚLKA viz čnělka gynobázická
GYNOECEUM gyneceum; soubor plodolistů v jednom květu
GYNOECEUM APOCARPUM gyneceum apokarpní
GYNOECEUM COENOCARPUM gyneceum cenokarpní
GYNOECEUM LYSICARPUM gyneceum lyzikarpní
GYNOECEUM MONOMERUM gyneceum monomerické
GYNOECEUM PARACARPUM gyneceum parakarpní
GYNOECEUM PSEUDOCOENOCARPUM gyneceum pseudocenokarpní
GYNOECEUM SYNCARPUM gyneceum synkarpní
GYNOFOR prodloužená část květního lůžka nesoucí gyneceum; gynophorum
GYNOGAMET velká bezbrvá nepohyblivá samičí pohlavní buňka
GYNOPHORUM gynofor
GYNOPODIUM stopkovitě zúžená báze pestíku
GYNOSTEMIUM útvar vzniklý srůstem čnělky a blizny s andreceem
HABITUS vzhled
HÁČKOVITÝ zakončený háčkem; hamulatus
HADROM dřevo
HÁKOVITÝ hákovitě zahnutý; hamatus
HÁLKA abnormální útvar vzniklý po píchnutí hmyzem(duběnka); cecidie
HALOFYTY slanomilné rostliny
HAMATUS hákovitý
HAMULATUS háčkovitý
HAPLOFYT haplont
HAPLONT rostlina,která se vedle tvorby gametů může rozmnožovat zoosporami a která má jednoduchý počet chromozómů v jádře; haplofyt
HAPLOID ploidie
HAPLOIDNÍ s jednou chromozómovou sádkou
HAUSTORIUM orgán cizopasných rostlin,vyrůstá z prokaulomu,proniká do těla hostitele a čerpá z něho živiny; střebadlo
HEDVÁBITÝ pokrytý jemnými,hustými,měkkými chlupy,v jednom směru přilehlými k orgánu; sericeus
HELOFYTY vodní vyšší rostliny s oddenky v bahně a s vegetativními orgány až nad hladinou
HÉLÓTISMUS soužití řasy a houby v lišejnících
HEMEROFILNÍ ROSTLINY v území původní nebo zavlečené rostliny,ve svém výskytu vázané v různé míře na stanoviště ovlivněná lidskou činností a příznivě na tato stanoviště reagující
HEMEROFOBNÍ ROSTLINY rostliny v území původní,nepříznivě reagující na vlivy lidské činnosti
HEMICRYPTOPHYTA hemikryptofyty
HEMIKRYPTOFYTY vytrvalé byliny s obnovovacími pupeny na vytrvalých orgánech při povrchu půdy; hemicryptophyta
HEMIPARAZITICKÁ ROSTLINA rostlina polocizopasná
HEMIXYLUM polokeř
HERBA bylina
HERKOGAMIE jev,kdy se pyl nemůže dostat na bliznu téhož květu
HETEROFYLIE různolistost
HETEROGAMETY gamety samčí a samičí,rozlišené tvarem nebo velikostí
HETEROGAMIE opylení cizím pylem
HETEROCHLAMYDEICKÝ KVĚT květ různoobalný
HETEROPHYLLIA různolistost
HETEROSPOREUS různovýtrusný
HETEROSPORIE různovýtrusnost
HETEROSTYLIA různočnělečnost
HETEROSTYLIE různočnělečnost
HETEROTROFIE způsob výživy organismu,při němž je odkázán na ústrojné látky,které byly připraveny jinými organismy(rostliny cizopasné nebo hniložijné); heterotrophia
HETEROTROPHIA heterotrofie
HEXAPLOIDNÍ
se šesti chromozómovými sádkami
HIBERNACULUM hibernakulum
HIBERNAKULE přezimující pupeny vodních rostlin
HIBERNAKULUM přezimující pupen vodních rostlin,který na konci vegetační sezóny odpadává od mateřské rostliny a na jaře klíčí v novou rostlinu; hibernaculum
HILUM pupek; jizva po poutku na semeni
HIRSUTUS chlupatý
HLAVA KOŘENE vrcholová část přecházející v lodyhu; caudex
HLÁVKA jednoduché hroznovité květenství se zkráceným vřetenem a víceméně přisedlými květy; strboul,capitulum
HLAVNÍ KOŘEN viz kořen hlavní
HLÍZA ztlustlý a zdužnatělý kořen,hypokotyl nebo oddenek; tuber
HMYZOSNUBNOST entomogamie; přenášení pylu hmyzem; entomofilie
HMYZOSPRAŠNOST entomogamie
HMYZOŽRAVÁ ROSTLINA viz rostlina hmyzožravá
HNILOŽIJNOST schopnost rostliny čerpat živné látky z odumřelých organických těl; saprofytismus
HOLE krátkostébelné,kamenité,převážně travnaté porosty hřbetů a svahů v subalpínském a alpínském pásmu hor
HOLOXYLA dřeviny
HOLOXYLON dřevina
HOMOCHLAMYDEICKÝ KVĚT květ stejnoobalný
HOMOCHLAMYDIE stejnoobalnost květů
HORIZONTALITER PATENS rovnovážně odstálý
HORMOCYSTA nepohyblivá skupina archiplastů
HORMOGONIE aktivně pohyblivá skupina archiplastů
HOSTITEL živý organismus,na němž se usadí parazit
HOUFEC kolonie baktérií spojených slizovitou hmotou; zooglea
HRÁLOVITÝ LIST viz list hrálovitý
HROTITÝ LIST viz list hrotitý
HROZEN jednoduché hroznovité květenství,na jehož vřeteně jednotlivě vyrůstají víceméně stejně dlouze stopkaté květy; racemus
HŘBETNÍ svrchní strana orgánu; dorzální,dorsalis
HŔEBENITÝ rozeklaný ve stejnoměrné,dlouhé,úzké úkrojky v jedné řadě; cristatus
HUMUS trouch
HUŇATÝ dlouze,měkce hustě chlupatý,s chlupy víceméně odstálými,spletenými; villosus
HUNINA dlouhé měkké vzájemně propojené chlupy(např. tyčinky divizny)
HYALOCYSTY nezelené sací buňky rašeliníků
HYALOPLAZMA čirá protoplazma těsně pod blánou buněčnou
HYBRID kříženec
HYDATODA tzv. vodní skulina mezi buňkami pokožky na povrchu listu
HYDROFYT rostlina přizpůsobená životu ve vodě
HYDROFYTY vodní rostliny s obnovovacími pupeny ponořenými ve vodě; hydrophyta
HYDROGAMIA hydrogamie
HYDROGAMIE opylování rostlin vodou; hydrogamia; vodosnubnost
HYDROCHORIA hydrochorie
HYDROCHORIE rozšiřování diaspor vodou; hydrochoria; vodoplodnost
HYDROPHYTA hydrofyty
HYDROPONIE pěstování rostlin v roztocích minerálních solí místo v půdě
HYFA stavební jednotka stélky hub
HYGROFYT vlhkomilná rostlina
HYGROCHASIE zavírání některých plodů za sucha a otvírání za vlhka
HYGROTROPISMUS růst rostlin nebo jejich orgánů ve směru větší vlhkosti
HYMENIUM rouška stopkovýtrusých hub
HYMENOFOR část plodnice hub nesoucí hymenium
HYPANTHIUM češule
HYPERPARAZIT parazit žijící na jiném parazitu
HYPERPLAZIE nadměrné množení buněk
HYPERTROFIE nadměrné zvětšení buněk
HYPOCOTYLUS hypokotyl
HYPODERMIS podkožka; podkoží
HYPOGYNICKÉ TYČINKY tyčinky podplodní
HYPOGYNICKÝ KVĚT viz květ hypogynický
HYPOKOTYL první článek stonku na klíční rostlině mezi kořínkem a dělohami; článek podděložní; hypocotylus
HYPOSTASIUM pletivo tvořící vnitřek mladého vajíčka
HYPOVALVA spodní část pancíře obrněnek
CHALAZA místo,kudy vniká cévní svazek po průchodu poutkem do vajíčka
CHAMAEPHYTA chamefyty
CHAMEFYTY nízké byliny nebo dřeviny s obnovovacími pupeny na nadzemních stoncích,nízko nad zemí; chamaephyta
CHEILOCYSTIDA cystida na ostří lupenů hub
CHEMOTAXON taxon odlišný chemickými znaky
CHEMOTROPISMUS růst rostliny nebo jejích orgánů ve směru chemického podnětu
CHLOPEŇ postranní,oddělující se část oplodí pukavého plodu; valva
CHLORENCHYM asimilační,většinou parenchymatické pletivo,jehož buňky obsahují chloroplasty; chlorenchyma
CHLORENCHYM HOUBOVÝ chlorenchym pod spodní pokožkou listů
CHLORENCHYM PALISÁDOVÝ chlorenchym pod vrchní pokožkou listů
CHLORENCHYMA chlorenchym
CHLOROCYSTY asimilační buňky rašeliníků a mechorostů
CHLOROFYL zelené barvivo
CHLOROPLASTY zeleně zbarvené plastidy
CHLUP jednobuněčný nebo vícebuněčný,jednoduchý nebo větvený výrůstek z pokožky; trichom,trichoma
CHLUP HVĚZDOVITÝ chlup rozvětvený víceméně v jedné rovině ve více větví; trichoma stellatum
CHLUP JEDNODUCHÝ nerozvětvený chlup,většinou jednobuněčný; trichoma simplex
CHLUP ROZVĚTVENÝ chlup rozvětvený ve tři nebo více větví; trichoma ramosum
CHLUP VIDLIČNATÝ chlup s dvěma přibližně stejnými větvemi; trichoma furcatum
CHLUP ŽAHAVÝ chlup obsahující palčivou tekutinu a se snadno lámavou špičkou; trichoma urens
CHLUP ŽLÁZNATÝ chlup,někdy na vrcholu kulovitě rozšířený,obsahující lepkavou nebo vonnou tekutinu; trichoma glandulosum
CHLUPY jednoduché nebo větvené výrůstky z pokožky; trichomy
CHMÝR kalich přeměněný v různě dlouhé,někdy pérovité chlupy,štětinky nebo šupinky; pappus
CHOBOTNATÝ LIST viz list chobotnatý
CHOCHOL růžice velkých listů u stromových jednoděložných
CHOCHOLIČNATÁ LATA lata s dolními postranními větvemi víceméně prodlouženými,takže všechny květy jsou přibližně v jedné rovině; corymbothyrsus
CHOCHOLÍK jednoduché hroznovité květenství,jehož dolní květní stopky jsou prodloužené,takže všechny květy jsou víceméně v jedné rovině; corymbus
CHORISEPALNÍ KVĚT viz květ chorisepalní
CHORITEPALNÍ KVĚT viz květ choritepalní
CHROMATIN stavební jednotka chromozómů
CHROMOPLASTY žlutě až červeně zbarvené plastidy
CHROMOZÓMY pentlicovité útvary v jádře tvořené chromatinem
CHRYZOCYSTIDA pravá cystida kyjovitého tvaru
CHUDOČETNOST menší počet květních orgánů v kruhu; oligomerie
CHUDOKRUHOST jev,kdy květní orgány vytvářejí málo kruhů; oligocyklie
CHůDOVITÝ KOŘEN viz kořen chůdovitý
CHYLOFYL sukulent se zdužnatělými listy
CHYLOKAUL sukulent se zdužnatělým stonkem
IDIOBLAST buňka uvnitř orgánu,odlišující se od ostatních buněk,často obsahuje siličné,pryskyřičné, třislovinné,olejové či jiné látky; idioblastus
IDIOBLASTUS idioblast
IMBRICATUS střechovitý
INDUMENTUM odění
INDUSIUM ostěra
INFLORESCENTIA květenství
INFLORESCENTIA COMPOSITA květenství složené
INFLORESCENTIA CYMOSA květenství vrcholičnaté
INFLORESCENTIA RACEMOSA květenství hroznovité
INFUNDIBULIFORMIS kornoutovitý
INICIÁLA konečná dělící se buňka vzrostného vrcholu nebo vlákna
INSEKTIVORNÍ ROSTLINA rostlina hmyzožravá
INSERCE přisedání(k lodyze apod.)
INTERCELULÁRY prostory mezi jednotlivými buňkami pletiva
INTERGUMENT vaječný obal
INTERGUMENTUM vaječný obal
INTERKUTIS exoderm s ještě jednou nebo několika dalšími vrstvami,kořenová kůra
INTERNODIUM článek lodyžní; osní článek,část lodyhy nebo stébla
INTIMA vnitřní blána spory mechorostů; vnitřní blána pylového zrna
INTINA vnitřní vrstva buněčné stěny pylového zrna,chemicky málo odolná,málo diferencovaná; intinium
INTINIUM intina
INTROGRESE infiltrace genů určitého druhu do genomu jiného druhu
INTRORZNÍ PRAŠNÍK viz prašník introrzní
INTUSUSCEPCE růst vsouváním nové hmoty do již dříve vytvořeného orgánu(např. u blány buněčné)
INVOLUCELLUM obalíček,zákroveček
INVOLUCRUM obal,zákrov
ISOSPOREUS stejnovýtrusný
ISTMUS můstek spojující poloviny buněk některých krásivek
IZIDIE výrůstky na svrchní straně stélky lišejníků
IZOGAMETANGIA morfologicky nerozlišená gametangia u obou pohlaví stejného tvaru a velikosti
IZOGAMETY morfologicky nerozlišené gamety obou pohlaví
IZOGAMIE kopulace stejných gamet
IZOPLANOGAMETY morfologicky nerozlišené pohyblivé gamety u obou pohlaví(u nižších rostlin)
IZOSPORICKÝ stejnovýtrusný
JÁDRO dřevo
JÁDŘINEC vnitřní oplodí malvice
JAŘMO pár vstřícných nebo sblížených lístků zpeřeného listu; jugum
JAZÝČEK blanitý výrůstek na rozhraní listové pochvy a čepele; ligula
JAZYKOVITÁ KORUNA viz koruna jazykovitá
JEDNODĚLOŽNOST klíčení embrya jednou dělohou; monokotylie
JEDNODOMÁ ROSTLINA viz rostlina jednodomá
JEDNODUCHÝ LIST viz list jednoduchý
JEDNOLETÁ ROSTLINA viz rostlina jednoletá
JEDNOPOHLAVNÝ KVĚT viz květ jednopohlavný
JEDNORAMENNÝ VRCHOLÍK viz vrcholík jednoramenný
JEHLICE úzce čárkovitý,zpravidla tuhý list
JEHLICOVITÝ LIST viz list jehlicovitý
JEHNĚDA hroznovité květenství s chabým vřetenem,zpravidla převislé,s víceméně přisedlými květy,jako celek opadavé; amentum
JEŽATÝ opatřený tuhými,hustými,pichlavými štětinkami; echinatus
JÍCEN KALICHA viz ústí
JÍCEN KORUNY viz ústí
JUGUM jařmo
KADEŘAVÝ LIST viz list kadeřavý
KALICH vnější,obvykle zelená část květního obalu různoobalného květu; calyx; kalyx
KALICH DVOUPYSKÝ srostlolupenný souměrný kalich,rozdělený ve dva pysky; calyx bilabiatus
KALICH CHORISEPALNí kalich volnolupenný
KALICH PRCHAVÝ
opadávající před úplným rozvitím květu; calyx caducus
KALICH SROSTLOLUPENNÝ tvořený srostlými kališními lístky; kalich synsepalní; calyx synsepalus
KALICH SYNSEPALNÍ kalich srostlolupenný
KALICH VOLNOLUPENNÝ tvořený nesrostlými kališními lístky; kalich chorisepalní; calyx chorisepalus
KALICH VYTRVALÝ po odkvětu neopadávající,ale zůstávající na plodech; calyx calyculus
KALÍŠEK kruh zelených lístků palistového původu,těsně pod kalichem nebo mezi kališními lístky; calyculus
KALIŠNÍ CÍP volná část lístku srostlolupenného kalicha; dens calycis
KALIŠNÍ LÍSTEK lístek volnolupenného kalicha; sepalum
KALIŠNÍ TRUBKA srostlá část srostlolupenného kalicha; tubus calycis
KALOSA závalová hmota ucpávající otvůrky v sítkovicích na konci vegetačního období
KALUS svalec
KALYPTRA čepička
KALYPTROGEN zvláštní pletivo,z kterého je vybudována čepička kořene
KALYX kalich
KAMARA nažka
KAMBIUM vrstva dělivého pletiva v osách
KAMPYLOTROPNÍ VAJÍČKO vajíčko příčné
KAPILICIUM buněčné sterilní vláknité útvary ležící mezi sporami v plodnicích hlenek a břichatek
KARPEL plodolist
KARPOFOR střední díl oplodí u plodu z cenokarpního gynecea,který nese jednotlivé části poltivého plodu; carpophorum; plodonoš
KARPOGON samičí pohlavní orgán,vaječná buňka(u ruduch)
KARPOSOMA masitá plodnice vyšších hub
KARPOSPORA aplanospora vznikající ze zygoty ruduch
KARYOGAMIE splývání jader gamet
KARYOGRAM schématické grafické znázornění karyotypu
KARYON buněčné jádro
KARYOPLAZMA živá hmota jaderná
KARYOTHEKA plazmatická vrstvička zvaná blána jaderná,oddělující karyoplazmu od cytoplazmy
KARYOTYP chromozómová sádka jedince nebo druhu,daná počtem a morfologií chromozómů
KAUDIKULA lepkavá stopečka na brylce(u hmyzosnubných rostlin)
KAULIFLORIE vývin květenství nebo květů ze spících pupenů u některých tropických stromů
KAULOCYSTIDA cystida na povrchu třeně
KAULOID stonkový orgán,osní lodyžka u mechorostů
KAULOM osa
KEŘ dřevina již zdola rozvětvená,bez kmene; frutex
KEŘÍK drobný keř,většinou do 50 cm vysoký; fruticulus
KEŘÍKY
nízké(zhruba do 30 cm),hustě rozvětvené keře(brusinka,vřes); frutikuli
KLADODIUM fylokladium
KLAS hroznovité květenství s přisedlými květy na prodlouženém vřetenu,u výtrusných rostlin soubor hustě nahloučených sporofylů,připomínající klas; spica
KLÁSEK část složeného květenství trav,je složen z jedné až tří plev a z jednoho až více květů,vyrůstajících z úžlabí pluchy; spicula
KLEISTOGAMIE samoopylení v poupěti,vznik plodů se semeny,aniž dojde k rozvití koruny; krytosnubnost,cleistogamia
KLEISTOTHECIUM trvale uzavřená plodnice bez jakéhokoliv ústí
KLÍČEK zárodek; základ budoucí rostliny uložený v semeni
KLÍČENÍ EPIGEICKÉ klíčení nadzemní
KLÍČENÍ HYPOGEICKÉ klíčení podzemní
KLÍČENÍ NADZEMNÍ způsob klíčení,při němž se dostávají dělohy na povrch a určitou dobu slouží fotosyntetické asimilaci; klíčení epigeické; germinatio epigaea
KLÍČENÍ PODZEMNÍ způsob klíčení,při němž dělohy zůstávají trvale pod zemí,neopouštějí osemení; germinatio hypogaea
KLÍČNÍ PÓR apertura
KLINÁLNÍ VARIABILITA variační trend v populaci druhu,projevující se buď geograficky nebo ekologicky
KLÍNOVITÝ LIST viz list klínovitý
KLOBOUK část plodnice vyšších hub nesoucí výtrusorodé vrstvy
KLOVÝ OTVOR místo na vrcholu vajíčka mezi vaječnými obaly,jímž nejčastěji prorůstá pylová láčka do zárodečného vaku; micropyle,mikropyle
KLUBÍČKO velmi silně stažený vrcholík s květy téměř přisedlými,směřujícími do všech stran; klubko,glomerulus
KLUBKO klubíčko
KMEN jednoduchý dřevní stonek stromů,větvících se nahoře v korunu; truncus; jedna ze systematických jednotek; phylum
KOKOLITY vápenitá tělíska na povrchu těla mořských bičíkovců(u vápenatých bičíkovců)
KOLCE ztrnovatělé větévky
KOLEC ztrnovatělá,zpravidla zkrácená větévka; brachyblastus spinosus
KOLENCHYM pletivo podobné parenchymu,ale jeho buňky mají blány ztlustlé v hranách
KOLÉNKO
uzlina na stéble; geniculum; nodus
KOLEOPTILE blanitá pochva zakrývající plumulu u klíčícího semene
KOLEORHIZA blanka z podděložního článku
KOLOVITÁ KORUNA viz koruna kolovitá
KOLPA rýha u trojbrázdého pylu
KOLPUS protáhlá apertura umístěná v rovníkové části pylového zrna nebo rovnoměrně po jeho povrchu; colpus; štěrbina láčky
KOLUMELA sterilní část sporangia nebo jiného plodového útvaru,často jako pokračování stopky
KOMA sotva znatelně prohnutý tyčinkovitý archiplast
KONEKTIV spojidlo
KONFLUACE druhá část kopulace krytosemenných rostlin
KONIDIE jednobuněčný výtrus u hub
KONIDIOFOR houbové vlákno nesoucí konidie
KONJUGACE druh pohlavního rozmnožování
KONTRAKTILNÍ KOŘEN kořen stahovací
KOPINATÝ LIST viz list kopinatý
KOPISŤOVITÝ LIST viz list kopisťovitý
KOREMIUM svazek konidionošů
KORMUS diferencované tělo vyšších rostlin
KORNOUTOVITÝ zdola nahoru svými postranními okraji srostlý,nahoru se rozšiřující a často v cíp protažený; infundibuliformis
KOROLINICKÝ zbarvením,konzistencí,popř. tvarem napodobující korunu(kalich,nektarium); corolliformis
KORTINA záclonkovitý tenký povlak na plodnici některých hub visící často na okraji klobouku
KORUNA vnitřní,zpravidla jinak než zeleně zbarvená část květního obalu různoobalného květu; corolla
KORUNA BAŇKOVITÁ srostlolupenná koruna(také okvětí),dole kulovitě rozšířená,nahoře zůžená; corolla urceolata
KORUNA DVOUPYSKÁ srostlolupenná souměrná koruna,rozdělená v horní a dolní pysk,s ústím víceméně otevřeným; corolla bilabiata
KORUNA JAZYKOVITÁ srostlolupenná koruna dole trubkovitá,výše rozšířená v plochý jazyk; corolla ligulata
KORUNA KOLOVITÁ srostlolupenná koruna s kratičkou trubkou a lemem rozloženým do plochy; corolla rotata
KORUNA KULOVITÁ srostlolupenná koruna s kulovitou trubkou a úzkým hrdlem a lemem; corolla globosa
KORUNA NÁLEVKOVITÁ srostlolupenná koruna s kratší nebo delší trubkou,nahoře znenáhla nálevkovitě rozšířenou; corolla infundibuliformis
KORUNA PRCHAVÁ opadávající před úplným rozvitím květu; corolla caduca
KORUNA PYSKATÁ viz koruna dvoupyská
KORUNA ŘEPICOVITÁ srostlolupenná pravidelná,dole dlouze trubkovitá koruna,nahoře náhle rozšířená v široký plochý okraj,lem; corolla hypocrateriformis
KORUNA SROSTLOLUPENNÁ koruna složená z korunní trubky a lemu,tvořená navzájem srostlými korunními lístky; corolla sympetala
KORUNA STROMU rozvětvená část stromu na vrcholku kmene; corona arboris
KORUNA ŠKLEBIVÁ dvoupyská koruna s uzavřeným ústím a vysoko vypouklým patrem dolního pysku; corolla personata
KORUNA TLAMATÁ pyskatá koruna se široce otevřeným jícnem; corolla ringens
KORUNA TRUBKOVITÁ srostlolupenná koruna v podobě trubky; corolla tubulosa
KORUNA VOLNOLUPENNÁtvořená nesrostlými korunními lístky; corolla choripetala
KORUNA ZVONKOVITÁ srostlolupenná koruna ve tvaru zvonku; corolla campanulata
KORUNKA výrůstky na koruně různého původu
KORUNNÍ LEM volná část srostlolupenné koruny,někdy rozdělená v cípy; limbus corollae
KORUNNÍ LÍSTEK lístek volnolupenné koruny
KORUNNÍ TRUBKA trubkovitá část srostlolupené koruny; tubus corollae
KOŘEN zpravidla podzemní,bezlistý orgán rostliny,upevňující ji v zemi a přijímající živné roztoky; radix
KOŘEN ADVENTIVNÍ kořen vznikající kdekoliv na rostlině kromě bazálního pokračování stonku; kořen nahodilý; radix adventiva
KOŘEN HLAVNÍ
zpravidla ztlustlý rozvětvený kořen,rostoucí jako přímé pokračování stonku; radix primaria
KOŘEN CHůDOVITÝ adventivní kořen vyrůstající z dolní stonkové uzliny obloukem nebo šikmo dolů a upevňující rostlinu v půdě; radix gralliformis
KOŘEN KONTRAKTILNÍ kořen stahovací
KOŘEN KůLOVÝ zpravidla mohutně vyvinutý hlavní kořen,rostoucí geotropicky a upevňující rostlinu v hlubokých půdách; radix palaris
KOŘEN NAHODILÝ kořen adventivní
KOŘEN POSTRANNÍ vznikající větvením hlavního kořene a zakládající se v určité vzdálenosti od jeho špičky; radix secundaria
KOŘEN PŘÍČEPIVÝ adventivní kořen přidržující liánu na povrchu opory; radix alligans
KOŘEN STAHOVACÍ kořen s kontraktilními buňkami v parenchymatické kůře,které umožňují zatahování rostliny hlouběji do půdy; kořen kontraktilní; radix contractilis
KOŘENONOSEC metamorfovaná stonková větev,z níž může vyrůst kořen; kořenonoš,rhizofor
KOŘENONOŠ kořenonosec
KOŘENOVÁ HLÍZA viz hlíza kořenová
KOŘENY SVAZČITÉ adventivní kořeny vyrůstající namísto zaniklého hlavního kořene ze spodiny stonku a tvořící svazek; radices fibrosae
KOŘÍNEK část zárodku rostliny vyrůstající při klíčení v hlavní kořen; radikula,radicula
KOSMOPOLIT rostlina rostoucí ve všech světadílech(kokoška)
KOSNÍKOVITÝ LIST viz list kosníkovitý
KOSOČTVEREČNÝ LIST viz list kosočtverečný
KRACOVITÝ LIST viz list kracovitý
KREMOKARPIUM spodní vysunutá dvojnažka
KRK nejspodnější část tobolky mechů
KROVKY zveličelý obal plodu
KRUŽEL typ mnohoramenného vrcholíku,u něhož postranní větve vyrůstají v nestejné výšce,přerůstají hlavní vřeteno,jsou na zevní straně tím delší,čím dále od vrcholového květu hlavního vřetene vznikají a samy se podobně větví; anthella
KRYOFYTY mikroskopické rostliny žijící na sněhu a ledu
KRYTOSNUBNOST kleistogamie; vlastnost nerozvíjejících se květů(samooplozování a přinášení plodů se semeny)
KŘÍDLA dva postranní korunní lístky,dva zveličelé kališní lístky nebo blanité křídlo na semenu některých nahosemenných; alae
KŘÍDLATÁ NAŽKA viz nažka křídlatá
KŘÍDLATÝ s tenkými,plochými podélnými lemy nebo výrůstky; alatus
KŘIVOLAKÝ vlnovitě zprohýbaný; flexuosus
KŘÍŽENEC rostlina ze semene vzniklého oplozením vajíčka jednoho druhu pylovým zrnem jiného rostlinného druhu; bastard,hybrid,míšenec
KULOVITÁ KORUNA viz koruna kulovitá
KůLOVÝ KOŘEN viz kořen kůlový
KUMARIN aromatický druh kafru dodávající vůni senu
KUPKA skupina výtrusnic na rubu listů kapradin; sorus
KUPULA číška
KůRA vnější základní pletivo mezi pokožkou a cévními svazky; cortex
KUTIKULA vrstva kutinu ukládající se na povrchu vnějších celulózních buněčných stěn; cuticula
KUTIN stavební jednotka kutikuly organického původu
KVĚT soubor přeměněných listů krytosemenných rostlin přisedajících na stonek a zůčastňujících se pohlavního rozmnožování,je tvořen květním obalem,tyčinkami a plodolisty,některé z těchto orgánů mohou být do různého stupně redukovány; flos,anthos
KVĚT -četný s určitým počtem členů v jednom kruhu(trojčetný apod.)
KVĚT ACYKLICKÝ s květními orgány vyrůstajícími ve šroubovici; flos acyclicus
KVĚT ACHLAMYDEICKÝ květ bezobalný
KVĚT AKTINOMORFNÍ květ pravidelný
KVĚT BEZKORUNNÝ bez koruny; flos apetalus
KVĚT BISYMETRICKÝ mající dvě roviny souměrnosti; flos bisymmetricus
KVĚT CYKLICKÝ s květními orgány uspořádanými v kruzích; flos cyclicus
KVĚT DIKLINICKÝ květ jednopohlavný
KVĚT EPIGYNICKÝ se spodním semeníkem; flos epigynus
KVĚT HETEROCHLAMYDEICKÝ květ různoobalný
KVĚT HOMOCHLAMYDEICKÝ květ stejnoobalný
KVĚT HYPOGYNICKÝ květ se svrchním semeníkem; flos hypogynus
KVĚT CHORITEPALNÍ s nesrostlými okvětními lístky; flos choritepalus
KVĚT JEDNOPOHLAVNÝ květ jen s tyčinkami nebo jen s pestíky či pestíkem; flos diclinicus; květ různopohlavný; květ diklinický
KVĚT MONOKLINICKÝ květ oboupohlavný
KVĚT MONOSYMETRICKÝ květ souměrný
KVĚT NAHÝ květ bezobalný
KVĚT OBOJAKÝ květ oboupohlavný
KVĚT OBOUPOHLAVNÝ květ s tyčinkami a pestíky; květ obojaký; květ monoklinický; flos monoclinicus K
KVĚT PERIGYNICKÝ květ s polospodním semeníkem; flos perigynus
KVĚT PESTÍKOVÝ květ jen s pestíkem či pestíky-bez tyčinek; flos femineus; květ samičí
KVĚT PRAŠNÍKOVÝ květ jen s tyčinkami,bez pestíku; květ samčí; flos masculus
KVĚT PRAVIDELNÝ květ,který lze rozdělit více než dvěma rovinami souměrnosti na shodné poloviny; květ aktinomorfní; květ radiální; flos actinomorphus
KVĚT PROROSTLÝ květ,jehož lůžko pokračuje středem květu v růstu jako květonosný nebo jen listnatý výhonek; flos prolifer
KVĚT RADIÁLNÍ květ pravidelný
KVĚT RůZNOOBALNÝ s květním obalem rozlišeným v kalich a korunu; květ heterochlamydeický; flos heterochlamydeus
KVĚT RůZNOPOHLAVNÝ květ jednopohlavný
KVĚT SAMČÍ květ prašníkový
KVĚT SAMIČÍ květ pestíkový
KVĚT SOUMĚRNÝ květ,který lze rozdělit jen jednou rovinou souměrnosti na dvě stejné poloviny; květ zygomorfní; květ monosymetrický; flos zygomorphus
KVĚT SPIROCYKLICKÝ s květními orgány uspořádanými zčásti ve šroubovici,zčásti v kruhu nebo kruzích; flos spirocyclicus
KVĚT STEJNOOBALNÝ s květním obalem nerozlišeným na kalich a korunu,tvořený okvětními lístky; květ homochlamydeický; flos homochlamydeus
KVĚT SYNTEPALNÍ se srostlými okvětními lístky; flos syntepalus
KVĚT ZYGOMORFNÍ květ souměrný
KVĚTENA soubor rostlinných druhů na určitém území; flóra
KVĚTENSTVÍ soubor květů na společném vřetenu,uspořádaných podle určitých pravidel; inflorescentia
KVĚTENSTVÍ CYMÓZNÍ květenství vrcholičnaté
KVĚTENSTVÍ HROZNOVITÉ
s postranními větévkami nepřerůstajícími terminální květ(hrozen,klas,jehněda,palice,klásek, okolík,hlávka,úbor); květenství racemózní; inflorescentia racemosa
KVĚTENSTVÍ RACEMÓZNÍ květenství hroznovité
KVĚTENSTVÍ SLOŽENÉ skládající se z jednoduchých květenství; inflorescentia composita
KVĚTENSTVÍ VRCHOLIČNATÉ květenství,pro něž je charakteristické zastavení růstu hlavního stonku,který končí květem a vyvíjejí se postranní větve s květy,které terminální květ přerůstají a obdobně se dále větví(vidlan,vijan,srpek,vějířek,kružel,šroubel); květenství cymózní; inflorescentia cymosa
KVĚTNÍ LůŽKO rozšířený až vyklenutý,někdy vydutý,někdy zdužnatělý apikální konec květní stopky nebo vřetene květenství,na kterém vyrůstají květní orgány; receptaculum
KVÉTNÍ NEKTARIUM viz nektarium květní
KVĚTNÍ OBAL obal květu tvořený buď kališními a korunními lístky,nebo lístky okvětními; periant,perianthium
KVĚTNÍ ORGÁN jednotlivá část květu(kališní lístek,korunní lístek,tyčinka,pestík); organum floris
KVĚTNÍ PUPEN viz pupen květní
KYJOVITÝ jedním směrem znenáhla ztloustlý a zaoblený; clavatus
KÝLNATÝ s podélně probíhající ostře vystouplou lištou; carinatus
KYTKA chocholičnatá lata; corymbothyrsus
LABELLUM pysk
LACINIATUS dřípený
LÁČKA výrůstek z pylového zrna prorůstající z blizny čnělkou do semeníku k vajíčku a umožňující oplození; sifo
LAKUNA okénko
LALOK širší zaokrouhlený úkrojek listu
LAMELA plochý lupenitý útvar některých stopkovýtrusých hub nesoucí hymenium
LAMINA čepel
LAMPROCYSTIDA pravá cystida se silnými stěnami lupenatých hub
LANATUS vlnatý
LATA jednoduché hroznovité květenství s dlouhým hlavním vřetenem nesoucím kratší rozvětvená postranní vřetena; panicula
LATEX mléčnice
LECUS podpučí
LEDVINITÝ LIST viz list ledvinitý
LEGUMEN lusk
LENTICELA drobné okrouhlé nebo protáhlé bradavičky na povrchu kmene a větví,tvořené řídkým parenchymem a mezibuněčnými prostorami,jež navazují na mezibuněčné prostory vnitřních pletiv-umožňují výměnu plynů mezi vnitřním pletivem a atmosférou; čočinka,lenticella
LENTICELLA čočinka
LENTICELY ,,korové póry",bradavičnaté útvary na kůře obdobné průduchům; čočinky
LEPTOCYSTIDY pravé tenkostěnné cystidy různého tvaru
LEPTOM lýko
LEPTOSPORANGIUM výtrusnice leptosporangiátní
LESOSTEP travnatý a květnatý porost suchých stanovišť s řídkými skupinami stromů
LETNIČKA rostlina jednoletá
LETOKRUHY odlišené přírůstky letního a jarního dřeva za vegetační období
LETOROST větévka dřeviny vyrostlá v jednom vegetačním období
LEUKOCYSTY prázdné buňky u rašeliníků a některých mechů
LEUKOPLASTY bezbarvé plastidy
LEVOTOČIVÝ STONEK viz stonek levotočivý
LIANA liána
LIÁNA rostlina s tenkým chabým stonkem,který se ovíjí nebo zachycuje na živé nebo neživé opoře; liana
LIGNIDA dřeviny
LIGULA jazýček
LICHOHROZEN nepravý hrozen(u strdivky)-druh květenství
LICHOKLAS nepravý klas(u pšenice)-druh květenství
LICHOKVĚT nepravý,zdánlivý květ
LICHOOKOLÍK nepravý okolík(u česneku)-druh květenství
LICHOPŘESLEN vrcholičnaté květenství v paždí křižmostojných listů,složené ze zkrácených vidlanů; verticillastrum
LICHOZPEŘENÝ LIST viz list lichozpeřený
LIMBUS COROLLAE korunní lem
LINEARIS čárkovitý
LINGULA pajazýček
LIST postranní orgán stonku se zákonitým postavením,nejčastěji zelený,do plochy rozšířený,omezeného růstu,složený z pochvy,řapíku a čepele;některé z těchto částí někdy chybějí; folium; fylom
LIST -četný list dlanitě složený ze tří až mnoha lístků(např. trojčetný)
LIST -dílný jednoduchý list,členěný asi až do dvou třetin směrem k hlavní žilce nebo ke spodině čepele v úkrojky dlanitě nebo zpeřeně uspořádané(např. dlanitodílný, peřenodílný)
LIST -klaný jednoduchý list členěný asi do poloviny směrem k hlavní žilce nebo ke spodině čepele v úkrojky zpeřeně nebo dlanitě uspořádané(např. dlanitoklaný, peřenoklaný); folium fissum
LIST -laločný jednoduchý list rozčleněný asi do třetiny směrem k hlavní žilce nebo ke spodině čepele v úkrojky zpeřeně nebo dlanitě uspořádané(např. dlanitolaločný, peřenolaločný); folium lobatum
LIST -sečný jednoduchý list rozdělený až téměř k hlavní žilce nebo ke spodině čepele v úkrojky zpeřeně nebo dlanitě uspořádané(např. dlanitosečný,peřenosečný); folium sectum
LIST ANGULÁRNÍ list vyrůstající na vidličnatě větveném stonku těsně pod místem větvení a svou střední žilkou půlící úhel,který svírají obě větve; folium angulare
LIST BIFACIÁLNÍ list s nestejnou svrchní a spodní stranou; folium bifaciale; list dorziventrální
LIST CELISTVÝ jednoduchý list s nečleněnou čepelí,bez úkrojků a hlubších zářezů; folium integrum
LIST CELOKRAJNÝ list s hladkým okrajem,bez zubů; folium integerrimum
LIST ČÁRKOVITÝ s úzkou,mnohokrát delší než širokou čepelí,po celé délce stejně široký; folium lineare
LIST ČLENĚNÝ jednoduchý list s čepelí členěnou zářezy v úkrojky,které spolu na bázi souvisejí;zářezy nikdy nedosahují až k řapíku; folium divisum
LIST DLANITĚ SLOŽENÝ složený list skládající se z dlanitě uspořádaných,zřetelně oddělených,přisedlých nebo řapíčkatých lístků,vyrůstajících na konci společného řapíku; folium palmatum
LIST DLANITODÍLNÝ viz list -dílný
LIST DLANITOKLANÝ viz list -klaný
LIST DLANITOLALOČNÝ viz list -laločný
LIST DLANITOSEČNÝ viz list -sečný
LIST DORZIVENTRÁLNÍ list bifaciální
LIST DROBNĚ PILOVITÝ s okrajem čepele s drobnými zuby; folium serrulatum
LIST DROBNĚ ZUBATÝ list s drobnými zuby; folium denticulatum
LIST DUŽNATÝ
masitý,tlustý,často šťavnatý list; folium crassum
LIST DVAKRÁT SLOŽENÝ složený list,jehož lístky jsou opět složené; folium decompositum
LIST DVAKRÁT ZPEŘENÝ list s lístky složenými z lístečků; folium bipinnatum
LIST DVOULALOČNÝ s čepelí na vrcholu vybíhající ve dva laloky; folium bilobum
LIST ELIPTICKÝ jednoduchý list s čepelí přibližně dvakrát delší než širokou,k oběma koncům stejně zúženou,na konci tupou,uprostřed nejširší; folium ellipticum
LIST HRÁLOVITÝ jednoduchý list s čepelí dole vybíhající ve dva špičaté,rozestálé nebo na konci nahoru zakřivené laloky,svírající tupý úhel; folium hastatum
LIST HROTITÝ list na konci tupý,s nasazeným hrotem; folium mucronatum
LIST CHOBOTNATÝ list jednoduchý s okrajem velmi mělce členěným,se zářezy i laloky zaokrouhlenými; folium sinuatum
LIST JEDNODUCHÝ list celistvý nebo členěný,nesložený ze samostatných lístků; folium simplex
LIST JEHLICOVITÝ list úzce čárkovitý,zpravidla tuhý; folium acerosum
LIST KADEŘAVÝ list s čepelí zejména na okraji zvlněnou; folium undulatum
LIST KÁPOVITÝ list na vrcholu čepele okraji srostlý a tvořící kuželovitou dutinu; folium cucullatum
LIST KLÍNOVITÝ list jednoduchý s čepelí 2-4x delší než širokou,nahoře nejširší a víceméně uťatou,dolů znenáhla zúženou; folium cuneatum
LIST KOPINATÝ jednoduchý list s čepelí 3-4x delší než širokou,v dolní třetině nejširší,k oběma koncům se pozvolna zužující; folium lanceolatum
LIST KOPISŤOVITÝ jednoduchý list s čepelí 2-4x delší než širokou,nahoře nejširší a víceméně zaokrouhlenou,dolů znenáhla zúženou; folium spathulatum
LIST KOSNÍKOVITÝ jednoduchý list s čepelí na bázi klínovitou,na vrcholu zašpičatělou,v dolní třetině nejširší; folium trullatum
LIST KOSOČTVEREČNÝ list jednoduchý s čepelí přibližně ve tvaru kosočtverce; folium rhombeum
LIST KRACOVITÝ list jednoduchý zpeřeně členěný s koncovým úkrojkem největším a postranními úkrojky dolů zakřivenými,postupně menšími; folium runcinatum
LIST LEDVINITÝ jednoduchý list s čepelí ve tvaru ledviny,širší než dlouhý,nahoře široce zaokrouhlený,dole tupě vykrojený; folium reniforme
LIST LICHOZPEŘENÝ list zpeřený,s vřetenem zakončeným jedním lístkem; folium imparipinnatum
LIST LYROVITÝ list jednoduchý nebo složený s koncovým úkrojkem nebo lístkem neděleným a mnohem větším než úkrojky nebo lístky postranní,které jsou přímo odstálé a dolů se zmenšují; folium lyratum
LIST MEČOVITÝ list s čárkovitou čepelí,obrácený hranou k lodyze; folium ensiforme
LIST NESOUMĚRNÝ list,jehož obě obě části čepele po stranách střední žilky nejsou zrcadlově shodné; folium asymmetricum
LIST NIŤOVITÝ list velmi tenký,dlouhý; folium filiforme
LIST OBJÍMAVÝ list přisedlý,jehož čepel je na bázi hluboce vykrojená a oba úkrojky přesahují šířku lodyhy; folium amplexicaule
LIST OBKOPINATÝ list obráceně kopinatý; folium oblanceolatum
LIST OBSRDČITÝ list s obráceně srdčitou bází,tj. na vrcholu vykrojený; folium obcordatum
LIST OBVEJČITÝ list s obráceně vejčitou čepelí,tj. v horní třetině nejširší; folium obovatum
LIST OKROUHLÝ list s čepelí jednoduchou,přibližně kruhovitou; folium rotundum
LIST PANAŠOVANÝ list s bílými nebo žlutými skvrnami nebo proužky bez listové zeleně
LIST PÁSKOVITÝ list široce čárkovitý,dlouhý,s okraji víceméně rovnoběžnými; folium taeniiforme
LIST PEŘENODÍLNÝ viz list -dílný
LIST PEŘENOKLANÝ viz list -klaný
LIST PEŘENOLALOČNÝ viz list -laločný
LIST PEŘENOSEČNÝ viz list -sečný
LIST PILOVITÝ
list s okraji čepele se zuby a zářezy špičatými a dopředu namířenými,s přední stranou zubů kratší než zadní; folium serratum
LIST PODLOUHLÝ list s čepelí asi 3x delší než širokou,uprostřed nejširší,k oběma koncům většinou stejnoměrně zúženou; folium oblongum
LIST PODPůRNÝ list,z jehož úžlabí vyrůstá postranní větev; folium bracteatum
LIST PROROSTLÝ list přisedlý s čepelí objímající kolem dokola stonek,takže stonek jakoby prorůstal listem; folium perfoliatum
LIST PŘETRHOVANÉ ZPEŘENÝ zpeřený list,u něhož se střídají jařma velkých a malých lístků; folium interrupte pinnatum
LIST PŘISEDLÝ list bez řapíku; folium sessile
LIST ROURKOVITÝ list dutý ve tvaru trubičky; folium fistulosum
LIST SBÍHAVÝ přisedlý list s okraji čepele sbíhajícími jako křídla nebo žebra po lodyze; folium decurrens
LIST SLOŽENÝ list s čepelí složenou ze samostatných lístků; folium compositum
LIST SRDČITÝ jednoduchý list s čepelí u řapíku ostře vykrojenou a s laloky zaokrouhlenými,na vrcholu zašpičatělý; folium cordatum
LIST STŘELOVITÝ jednoduchý list s čepelí na spodině vykrojenou v ostrém úhlu ve dva špičaté laloky,směřující šikmo dolů; folium sagittatum
LIST SUDOZPEŘENÝ list zpeřený s vřetenem zakončeným hrotem nebo úponkou,nikoliv lístkem; folium paripinnatum
LIST ŠÍDLOVITÝ list ve tvaru šídla; folium subulatum
LIST ŠPIČATÝ list s čepelí zužující se ve špičku v nepříliš ostrém úhlu; folium acutum
LIST ŠTĚTINOVITÝ list čárkovitý,tenký ale dosti tuhý; folium setiforme
LIST ŠTÍTNATÝ list s čepelí přisedající k řapíku nikoliv okrajem,ale přibližně středem; folium peltatum
LIST TROJÚHELNÍKOVITÝ list jednoduchý s čepelí tvaru víceméně rovnoramenného trojúhelníka; folium triangulum
LIST UŤATÝ list s čepelí na vrcholu nebo na spodině rovně ukončenou; folium truncatum
LIST VEJČITÝ list s čepelí dvakrát delší než širokou,v dolní třetině nejširší,v obrysu vejce; folium ovatum
LIST VROUBKOVANÝ list s okraji čepele velmi mělce členěnými ostrými zářezy v zaokrouhlené zuby; folium crenatum
LIST VYHLODÁVANÝ list na okraji nepravidelně a nestejně zubatý,s tupými nebo zaokrouhlenými zářezy a špičatými úkrojky; folium erosum
LIST VYKRAJOVANÝ list s okraji čepele mělce laločnatými,se zaokrouhlenými zářezy i laloky; folium repandum
LIST VYKROJENÝ list s čepelí bez špičky,na vrcholu s tupým výkrojkem; folium emarginatum
LIST ZAOKROUHLENÝ list s čepelí na vrcholu bez špičky,obrysu kruhového oblouku; folium rotundatum
LIST ZAŠPIČATĚLÝ list s čepelí pozvolna se zužující ve velmi ostrém úhlu v delší špičku; folium acuminatum
LIST ZNOŽENÝ list členěný,se znoženou žilnatinou; folium pedatum
LIST ZPEŘENÝ list složený,s lístky sestavenými ve dvou řadách proti sobě; folium pinnatum
LIST ZUBATÝ list jednoduchý,s tupými zářezy a špičatými zuby na okraji čepele,směřujícími víceméně k vrcholu čepele; folium dentatum
LÍSTEČEK samostatná část lístku v listech dvojnásobně a trojnásobně složených; pinnula
LÍSTEK samostatná část jednoduše složeného listu; foliolum
LISTEN listovitý útvar,z jehož úžlabí obvykle vyrůstá květ nebo vřeteno květenství; bractea; braktea
LISTEN ADOSOVANÝ vzniká většinou srůstem dvou listenů,postavený v mediáně,orientovaný hřbetní stranou k hlavnímu stonku; folium axillare additum
LISTENEC drobný listen na stopce,zpravidla párový(u violky); brakteola
LISTÉNEC listovitý útvar,vyrůstající zpravidla v páru na květní stopce; prophyllum
LÍSTKY lupenité části zpeřeného nebo dlanitě složeného listu; foliola
LÍSTKY KVĚTNÍHO OBALU obecnější pojem,zahrnující okvětní,kališní i korunní lístky; folia floris
LISTOVÁ JIZVA místo na opadlém listu,zpravidla zřetelně na stonku vyznačené; cicatrix folii
LISTOVÁ POCHVA dolní část listu,zpravidla rozšířená a objímající část lodyhy nad uzlinou; vagina folii
LISTOVÝ POLŠTÁŘEK silně až listovitě vystouplá jizva na opadlém listu na stonku; pulvinulus folii
LISTY KŘIŽMOSTOJNÉ sousední páry vstřícných listů vzájemně odchýlené o 90°; folia decussata
LISTY NATANTNÍ listy plovoucí
LISTY PLOVOUCÍ listy vodních rostlin vzplývající na hladině; listy natantní; folia natantia
LISTY PONOŘENÉ listy vodních rostlin pod hladinou; listy submerzní; folia submerza
LISTY PŘESLENITÉ tři nebo více listů vyrůstajících z jedné uzliny; folia verticillata
LISTY STŘÍDAVÉ listy vyrůstající na stonku po jednom v různé výšce; folia alterna
LISTY SUBMERZNÍ listy ponořené
LISTY VSTŘÍCNÉ dva listy vyrůstající proti sobě ze stejné uzliny; folia opposita
LIŠTA podélný nebo příčný výrůstek z plochy povrchu orgánu
LIŠTY tlustá žebra na spodní části klobouku některých rouškatých hub
LOCULAMENTUM prašné pouzdro
LODICULAE plenky
LODYHA nadzemní bylinný stonek,odumírající téhož roku,kdy vyrostl; caulis
LODYŽKA vystoupavá nebo plazivá střední část listnatých játrovek
LOFOTRICHA archiplasty mající na jednom konci svazek bičíků
LOKALITA místo výskytu nebo sběru určitého rostlinného druhu
LOKULUS dutina ve stromatu
LOMENTUM struk
LUH vlhký humózní les v oblastech zaplavovaných povodněmi
LUPENY tenké listovité útvary na spodu klobouku hub paprsčitě uspořádané od třeně k okraji klobouku
LUSK suchý jednopouzdrý plod z jednoho plodolistu,zpravidla vícesemenný,otvírající se dvěma chlopněmi; legumen
LUSUS malá odchylka v barvě listu,květu a habitu; jedna ze systematických jednotek
LůŽKO KVĚTENSTVÍ rozšířené a zploštělé vřeteno květenství,jehož květy jsou přisedlé; thalamus
LÝKO část cévního svazku tvořená sítkovicemi a parenchymatickými a sklerenchymatickými buňkami; floém,phloema; leptom
LYROVITÝ LIST viz list lyrovitý
LYZIKARPNÍ GYNECEUM viz gyneceum lyzikarpní
MACROBLASTUS makroblast
MAKROBLAST dlouhá postranní větev dřeviny; macroblastus
MAKROCYSTIDA protáhlá pravá cystida vycházející z vrstev tramy čarto jako mléčnice
MAKROFYL vývojový typ jednoduchého listu u vlastních kapraďorostů
MAKROGAMETA samičí pohlavní buňka
MAKROSPORA samičí výtrus tajnosnubných rostlin
MALAKOFILIE plžoprašnost
MALVICE dužnatý plod vzniklý z apokarpního až synkarpního gynecea a k němu přirostlé zdužnatělé češule,uvnitř s několika často blanitými pouzdry se semeny; pomum
MANUBRIUM držadélko
MARGO okraj apothecia vřeckatých hub
MASÍČKO masitý výrůstek na semeni bez ohledu na původ a místo výskytu; caruncula
MEČOVITÝ LIST viz list mečovitý
MEDIANA mediána
MEDIÁNA svislá rovina souměrnosti proložená středem stonku a středem květu nebo listu z tohoto stonku vyrůstajícího; mediana
MEDNÍK orgán vylučující šťávu s bohatým obsahem cukru; nektarium
MEDULA dřeň
MEDULLA dřeň
MEGASPORA samičí výtrus heterosporických rostlin,u semenných rostlin zárodečný vak
MEGASPORANGIUM samičí výtrusnice heterosporických rostlin,u semenných rostlin vajíčko
MEGASPOROFYL výtrusnicový list nesoucí samičí výtrusnice,u semenných rostlin plodolist
MEGASPOROPHYLLUM megasporofyl
MĚCHÝŘEK jednopouzdrý suchý plod z jednoho plodolistu,otvírající se podélnou skulinou na vnitřní straně- břišním švu; folliculus; folikul
MEIÓZA dvě jaderná dělení za sebou,z nichž jedno dělení je redukční
MEIOZE dělení buněčného jádra předcházející vytvoření gamet
MERENCHYM parenchym tvořený kulovitými buňkami a četnými mezibuněčnými prostorami
MERICARPIUM plůdek
MERIE počet květních orgánů v kruhu
MERIKARPIUM plůdek; suchý plod z mnohoplodolistového srostlého pestíku
MERISTÉM souvislé dělivé pletivo vytvořené četnými iniciálami(u vyšších rostlin)
MESOCARPIUM mezokarp
METABOLISMUS látková přeměna
METULOID tlustostěnná cystida lupenatých hub
MEZOFYL základní listové pletivo,pletivo mezi svrchní a spodní pokožkou listu
MEZOFYT přechodný typ mezi hygrofytem a xerofytem
MEZOKARP střední vrstva oplodí; mesocarpium
MEZOM střední stonkovitá část těla prvohorních cévnatých rostlin
MICROPYLE klový otvor
MICROSPORA mikrospora
MICROSPORANGIUM mikrosporangium; prašné pouzdro
MICROSPOROPHYLLUM mikrosporofyl
MICROSYNANGIUM prašný váček
MIKROFYL vaskularizovaná enace
MIKROFYT drobnohledný rostlinný organismus
MIKROGAMETA samčí pohlavní buňka
MIKROPYLE klový otvor
MIKROSPECIE drobný druh(komponent souborného druhu)
MIKROSPORA samčí výtrus heterosporických rostlin,u semenných rostlin pylové zrno; microspora
MIKROSPORANGIUM samčí výtrusnice heterosporických rostlin,u semenných rostlin prašné pouzdro; microsporangium
MIKROSPOROFYL výtrusnicový list nesoucí samčí výtrusnice,u semenných rostlin tyčinka; microsporophyllum
MISKA část skořápky rozsivek; valva
MÍŠEK dužnatý útvar vzniklý zbujením vaječného poutka při bázi vajíčka,často nápadně zbarvený a víceméně obalující semeno; arilus,arillus; výrůstek z vaječné stopky; důžnatý obal semene
MÍŠENEC kříženec
MITÓZA nepřímé jaderné dělení
MLÉČNICE trubicovitě větvené buňky v těle rostlin,obsahující mlékovitou šťávu-mléko,latex; cellulae lactiferae
MNOHOĆETNOST větší počet květních orgánů v kruhu; polymerie
MNOHOKRUHOST jev,kdy květní orgány vytvářejí mnoho kruhů; polycyklie
MNOHORAMENNÝ VRCHOLÍK viz vrcholík mnohoramenný
MONILIFORMIS zaškrcovaný
MONOGENEZE monogonie
MONOGONIE nepohlavní rozmnožování; monogeneze
MONOCHASIUM monocházium; vrcholík jednoramenný
MONOCHÁZIUM sympodiálně větvený stonek se střídavými listy,u něhož po ukončení růstu hlavního stonku se z nejbližšího pupenu vyvíjí jedna postranní větev,získávající obvykle terminální postavení; monochasium
MONOKLINICKÝ KVĚT květ oboupohlavný
MONOKOTYLIE jednoděložnost
MONOKULTURA porost jednoho druhu obhospodařovaný člověkem
MONOLÉTNÍ VÝTRUS viz výtrus monolétní
MONOMERICKÉ GYNECEUM viz gyneceum monomerické
MONOPODIÁLNÍ VĚTVENÍ viz větvení stonku monopodiální
MONOPODIUM způsob větvení u nižších i vyšších cévnatých rostlin,kde postranní větve jsou kratší než hlavní stonek
MONOSYMETRICKÝ souměrný
MONOTRICHA archiplasty s jedním bičíkem
MONSTROSUS monstrózní
MONSTRÓZITA abnormální forma druhu,zrůdnost
MONSTRÓZNÍ abnormálně vyvinutý,teratologický; monstrosus
MOŠNIČKA měchýřek u ostřic
MOZOLEK výrůstek v podobě drobného mozolu; callum
MUTACE jakákoliv dědičná změna v genomu,která není způsobena segregací nebo genetickou rekombinací
MYCELIUM podhoubí
MYCETOM soužití houby s členovci
MYCORRHIZA mykorhiza
MYCORRHIZA ENDOTROPHICA mykorhiza endotrofní
MYCORRHIZA EXOTROPHICA mykorhiza exotrofní
MYKOFLÓRA soubor druhů hub a hlenek rostoucích na určitém území
MYKORHIZA symbióza vláken podhoubí hub s kořeny bylin nebo stromů; mycorrhiza
MYKORHIZA ENDOTROFNÍ pronikání houbových vláken do pletiv kořene hostitelské rostliny; mycorrhiza endotrophica
MYKORHIZA EXOTROFNÍ pronikání houbových vláken jen na povrch pokožkových buněk kořene hostitelské rostliny nebo mezi jejich stěny; mycorrhiza exotrophica
MYKOTERIÓZA soužití hub s živočichy
MYRMEKOCHORIE rozšiřování diaspor mravenci
MYXAMÉBA bezbičíkaté stádium hlenek
MYXOFLAGELáT první bičíkaté stadium hlenek
NADPLODNÍ TYČINKY viz tyčinky nadplodní
NADVINUTÁ VERNACE viz vernace nadvinutá
NADZEMNÍ KLÍČENÍ viz klíčení nadzemní
NAHÁ OBILKA viz obilka nahá
NAHODILÝ adventivní
NAHÝ KVĚT viz květ nahý
NÁKOUTNÍ PLACENTACE viz placentace nákoutní
NALEZIŠTĚ zeměpisně určitelné místo,kde se rostlina nachází
NANOCYT drobná buňka vzniklá rychlým rytmem dělení(u některých sinic)
NÁSADEC část orgánu umístěná obvykle na jeho konci(tvarem odlišná a velikostí menší než vlastní orgán)
NASTIE pohyby rostliny nebo jejích orgánů vyvolané difúzními podněty bez určitého směru(teplo,světlo)
NATANTNÍ LISTY viz listy natantní
NAŽKA suchý nepukavý plod s blanitým nebo kožovitým oplodím,tvořený 1 plodolistem nebo dvěma či více plodolisty; achenium; achaenium,kamara
NAŽKA KŘÍDLATÁ víceplodolistová nažka opatřená křídlem nebo křídlatá dvounažka
NECTARIUM nektarium
NEHET dolní úzká část nesrostlých korunních lístků; unguis
NEKTAR sladká vonná šťáva vyměšovaná květními žlázami k lákání opylujícího hmyzu
NEKTARIOVÝ LÍSTEK korunní lístek
NEKTARIUM ohraničené nebo neohraničené místo na rostlině,vylučující šťávu s bohatým obsahem cukru; nectarium; medník
NEKTARIUM EXTRAFLORÁLNÍ nektarium mimokvětní
NEKTARIUM FLORÁLNÍ nektarium květní
NEKTARIUM KVĚTNÍ nektarium na různých částech květu; florální nektarium
NEKTARIUM MIMOKVĚTNÍ nektarium mimo květ,např. na listech; extraflorální nektarium
NEMATHECIA nahloučená spermatangia a karpogonia(u ruduch)
NEMATOPLAST tyčinkovitý útvar v plazmě některých rostlinných buněk
NEOFYTY rostliny zavlečené do území v poměrně nedávné době a tam trvale zdomácnělé,zplanělé nebo jen přechodně uchycené
NEOINDIGENOFYTY neofyty v území zdomácnělé,vyskytující se na přirozených stanovištích
NERVATURA žilnatina
NESOUMĚRNÝorgán,jímž není možné proložit ani jedinou rovinu souměrnosti; asymetrický,asymmetricus
NESTEJNOLISTOST na rostlině jsou listy stejného tvaru,avšak výrazně dvojí velikosti; anizofylie,anisophyllia
NEUSTON drobné organismy usazené na povrchové blance vody
NICÍ dolů visící,převislý; nutans
NITKA dolní,sterilní,zpravidla nitkovitá část tyčinky,nesoucí při svém vrcholu prašník a spojidlo; filamentum
NITKOVITÝ vláskovitý,vemi tenký a měkký; niťovitý,filiformis
NIŤOVITÝ nitkovitý
NIVY vysokohorské louky složené z trav nebo bylin
NODUS uzlina; kolénko
NUCULA tvrdka; jednosemenný díl tvrdky
NUTANS nicí
NUX oříšek
OBAL soubor listenů pod květenstvím,např. pod okolíkem; involucrum
OBAL KVĚTNÍ viz květní obal
OBAL VAJEČNÝ viz vaječný obal
OBALÍČEK soubor listenů pod okolíčkem; involucellum
OBDIPLOSTEMONIA obdiplostemonie
OBDIPLOSTEMONIE převrácené postavení dvou kruhů tyčinek,kde vnější tyčinky stojí před korunními lístky a vnitřní před kališními lístky; obdiplostemonia
OBILKA suchý jednosemenný nepukavý plod s oplodím srostlým s osemením nebo těsně k osemení přiléhajícím; caryopsis
OBILKA NAHÁ v době zralosti vypadávající z květenství bez pluchy a plušky; caryopsis nuda
OBILKA OKORALÁ v době zralosti těsně obalená pluchou a pluškou; caryopsis corticata
OBJÍMAVÝ LIST viz list objímavý
OBKOPINATÝ LIST viz list obkopinatý
OBOJAKÝ KVĚT oboupohlavný květ
OBOUPOHLAVNÝ KVĚT viz květ oboupohlavný
OBPLODNÍ TYČINKY viz tyčinky obplodní
OBRÁCENÉ VAJÍČKO viz vajíčko obrácené
OBSRDČITÝ LIST viz list obsrdčitý
OBTUSUS tupý
OBVEJČITÝ LIST viz list obvejčitý
ODDĚLENÍ jedna ze systematických jednotek; divisio
ODDENEK podzemní prýt některých vytrvalých bylin; rhizoma; rhizom,rizom
ODDENEK ČUPŘINATÝ se zbytky vláknitě rozpadlých bazálních částí listů; rhizoma comosa
ODDENKOVá HLÍZA viz hlíza oddenková
ODĚNÍ soubor chlupů na povrchu rostliny; indumentum
OKDKOPKA výmladek
ODNOŽ výběžek; prýt,který vzniká z úžlabních nebo adventivních pupenů na bázi stonku; stolon,šlahoun,výhonek
ODRůDA jedna ze systematických jednotek; varietas
OHNUTÉ VAJÍČKO viz vajíčko ohnuté
OCHREA botka
OIDIE spory vzniklé rozpadem vegetativní hyfy(u plísně)
OIDIOFOR vegetativní hyfa,jež se rozpadá v oidie od vrcholu k bázi(u plísně)
OJÍNĚNÝ pokrytý tenkou voskovou vrstvou nasivělé barvy,vodou nesmočitelný; pruinosus
OKÉNKO prázdné místo v souboru cévních svazků v ose po odvětvení listového svazku cévního; lakuna
OKOLÍČEK jednoduché hroznovité květenství složeného okolíku; umbellula
OKOLÍK jednoduché hroznovité květenství se zcela potlačeným vřetenem a s květy na víceméně stejně dlouhých stopkách,vyrůstajících z konce stopky květenství; umbella
OKORALÁ OBILKA viz obilka okoralá
OKROUHLÝ LIST viz list okrouhlý
OKROVKA obal plodnice břichatkovitých hub; peridie
OKTOPLOIDNÍ s osmi chromozómovými sádkami
OKVĚTÍ květní obal z lístků stejně zbarvených a většinou stejného tvaru; perigon,perigonium
OKVĚTÍ SROSTLÉ pravidelné nebo souměrné okvětí srostlé z okvětních lístků; perigonium syntepalum
OKVÉTÍ VOLNÉ tvořené navzájem nesrostlými okvětními lístky; perigonium liberum
OKVĚTNÍ LÍSTKY lístky květního obalu nerozlišeného na kalich a korunu; tepala
OLIGOCYKLIE chudokruhost
OLIGOMERIE chudočetnost
OLYSALÝ zprvu chlupatý,později skoro lysý; calvescens
OMFALODIUM stopa po cévním svazku uprostřed hilu
ONTOGENEZE vývoj živého organismu od oplodnění vajíčka až do pohlavní zralosti,celkový vývoj jedince
OOGONIUM jednobuněčný samičí zárodečník(např. u řas,hub)
OOSFÉRA velká nepohyblivá nahá samičí gameta,vaječná buňka
OOSPORA silnostěnná spora,která se vyvinula z oosféry po oplodnění nebo partenogeneticky
OPADANKA čerstvě spadalé listí
OPERKULUM víčko
OPLODÍ soubor pletiv tvořících stěnu plodu a uzavírajících uvnitř semena; perikarp,pericarpium
OPYLENÍ přenesení pylu z prašníku na bliznu; pollinatio
ORDO řád
ORGANELA buněčná částice s určitou funkcí
ORGANUM FLORIS květní orgán
ORNITOFILIE přenášení pylu ptáky
ORNITOCHORIE rozšiřování plodů ptáky
ORTOTROPNÍ VAJÍČKO vajíčko přímé
OŘÍŠEK jedno- až víceplodolistový plod s velmi tvrdým kamenným oplodím,jež nesrůstá se semenem; nux
OSA základní rostlinný orgán; caulom,kaulom,stonek
OSEMENÍ zpravidla suchý a blanitý obal semene,vznikající z obalů vajíčka; testa; spermoderma
OSINA vláskovitý nebo štětinovitý výrůstek,někdy značně dlouhý,drsný a tuhý; arista
OSMOTROFIE přijímání tekuté potravy(obyčejně celým povrchem těla)
OSTEN špičatý útvar nejčastěji trichomového původu; aculeus
OSTĚRA blanka vyrůstající z placenty a kryjící kupku výtrusnic; indusium
OSTIOLUM otvor v plodnici
OSTNITÝ s pichlavou,tenkou,tuhou špičkou; spinosus
OSTRUHA dutý kuželovitý nebo válcovitý útvar,v nějž je protažen korunní lístek; calcar
OTEVŘENÁ ŽILNATINA viz žilnatina otevřená
OUŠKA úkrojky listové pochvy,řapíku,čepele nebo palistů; auriculae
OUŠKO úkrojky listu nebo pochvy objímající řapík nebo vřeteno listu; auricula
OVARIUM semeník
OVARIUM INFERUM seemeník spodní
OVARIUM
SEMIINFERUM semeník polospodní
OVARIUM SUPERUM semeník svrchní
OVATUS vejčitý
OVOCNÁŘSTVÍ nauka o zakládání sadů,o pěstování ovocných stromů a o zužitkování ovoce; pomologie
OVULUM vajíčko
OVULUM AMPHITROPUM vajíčko ohnuté
OVULUM ANATROPUM vajíčko obrácené
OVULUM CAMPYLOTROPUM vajíčko příčné
OVULUM ORTHOTROPUM vajíčko přímé
OZONIUM spletené podhoubí do tvaru blány
PACIBULKA opadavý adventivní pupen v úžlabí listu nebo květenství,jímž se rostlina vegetativně rozmnožuje; bulbillus
PAHORKATINA vegetační pásmo od 200 do 500 m.n.m.
PAJAZÝČEK drobný úzký šupinovitý výrůstek na bázi adaxiální strany listů; lingula
PAKORUNKA útvar uvnitř koruny nebo okvětí různého morfologického původu,nejčastěji ve tvaru šupin nebo límečku; paracorolla
PALEA plevka
PALEA INFERIOR plucha
PALEA SUPERIOR pluška
PALEAE
pleviny
PALICE jednoduché hroznovité květenství odvozené od klasu ztloustnutím nebo zdužnatěním vřetene; spadix
PALÍSTKY drobné úkrojky čepele na bázi lístku složeného(zpeřeného)listu; stipellae
PALISTY párové drobné listové úkrojky na bázi řapíku nebo přisedlé listové čepele; stipulae
PANAŚOVANÝ LIST viz list panašovaný
PANCÍŘ buněčný obal obrněnek
PANICULA lata
PANOŽKY výběžky z neoblaněné buňky nestálého tvaru sloužící k pohybu; pseudopodie
PANSPOROBLASTY spory přítomné v slizovité substanci v kulovitých cystách(u hub v širší pojetí)
PAPILA bradavkovitá vychlípenina pokožkové buňky; papilla
PAPILLA papila
PAPPUS chmýr
PAPRSČITÝ radiální
PAPULASPORA okrouhlá skupinka nahloučených hyf v podobě malých sklerocií určených k rozšiřování
PARACOROLLA pakorunka
PARAFÝZA sterilní hyfa
PARAKARPNÍ GYNECEUM viz gyneceum parakarpní
PARAZITISMUS cizopasnictví
PARENCHYM pletivo z tenkostěnných buněk ve všech směrech přibližně stejných rozměrů; parenchyma
PARENCHYMA parenchym
PARIETÁLNÍ PLACENTACE placentace nástěnná
PARTENOGAMIE zvláštní případ sexuality,kdy dvě buňky splývají v samičím vláknu
PARTENOGENEZE vytváření semen bez oplození vajíčka; parthenogenesis; samobřeznost
PARTENOKARPIE vytváření plodů bez oplození a bez vzniku semen; parthenocarpia
PARTHENOCARPIA partenokarpie
PARTHENOGENESIS partenogeneze
PÁSKOVITÝ LIST viz list páskovitý
PATYČINKA tyčinka různě potlačená ve svém vývoji,většinou zcela sterilní; staminodium
PAVÉZA horní,zpravidla největší korunní lístek v květu bobovitých; vexillum
PAVUČINATÝ měkce,dlouze a řídce přitiskle chlupatý,s chlupy zpravidla světlými,spletenými; arachnoideus
PAŽDÍ úžlabí
PAŽDÍ LISTU viz úžlabí
PECKA vnitřní část oplodí peckovice tvořené kamennou(sklerenchymatickou)vrstvou a uzavírající semeno; putamen
PECKOVICE dužnatý plod s oplodím rozlišeným na tři vrstvy:vnější blanitou(exokarp),střední dužnatou(mezokarp)a vnitřní kamennou(endokarp,sklerokarp); drupa
PECKOVIČKA drobná peckovice;také součást oplodí; drupeola
PECKOVIČKY souplodí drobných peckovic z jednoho květu
PEDUNCULUS stopka
PELATKA samčí pohlavní orgán mechorostů a kapraďorostů,vznikající na gametofytu a produkující samčí pohlavní buňky; antheridium
PELIKULA necelulózní buněčná blána z látek skládajících cytoplazmu
PELORIA pelorie
PELORIE vytváření zdánlivě terminálního aktinomorfního květu u rostlin se zygomorfními květy; peloria
PENTAPLOIDNÍ s pěti chromozómovými sádkami
PENUNCULUS stopka
PERENY vytrvalé rostliny přinášející po několik vegetačních období plody se semeny a přetrvávající podzemními nebo přízemními oddenky apod.
PERIANT květní obal; dvojitý květní obal z kalichu a květních lístků
PERIANTHIUM květní obal
PERIBLEM základ kořenové kůry
PERICARPIUM oplodí
PERICLADIUM perikladium
PERICYKL široká vrstva základního pletiva v stonku odpovídající perikambiu v kořenech
PERIDERM vnější korovité ochranné pletivo kolem os a kořenů
PERIDIE okrovka
PERIFYTON společenstvo rostlin porůstající předměty ponořené ve vodě
PERIGON okvětí; tepalum
PERIGONIUM okvětí
PERIGONIUM LIBERUM okvětí volné
PERIGONIUM SYNTEPALUM okvětí srostlé
PERIGYNICKÉ TYČINKY tyčinky obplodní
PERIGYNICKÝ KVĚT viz květ perigynický
PERIKAMBIUM jedna nebo více parenchymatických vrstev pod endodermem
PERIKARP oplodí; oplodí rostlinných plodů vzniklé přeměnou stěn semeníku
PERIKLADIUM stopkovitě zúžená báze květu,oddělená od květní stopky a opadávající spolu s květem; pericladium
PERIKLINY buněčné přehrádky rovnoběžné s povrchem vzrostného vrcholu
PERIPLAST povrchová blanka na buňce bičíkovců nebo na jádře buňky
PERISPERM vnější živné pletivo v semeni; perispermium
PERISPERMIUM perisperm
PERISPOR vnější vrstva buněčné stěny výtrusu,obsahující kysličník křemičitý; perisporum
PERISPORUM perispor
PERISTOM lžicovitý nebo chobotnatý výběžek těla některých bičíkovců
PERITRICHA archiplasty mající brvy po celém těle
PESTÍK samičí orgán v květu,tvořený buď jedním srostlým plodolistem,nebo více navzájem srostlými plodolisty a členěný v semeník,čnělku a bliznu;čnělka někdy chybí; pistillum
PESTÍKOVÝ KVĚT viz květ pestíkový
PETALA lístky skládající květní korunu,korunní plátky
PETALUM korunní lístek
PETIOLULUS řapíček
PETIOLUS řapík
PHANEROPHYTA fanerofyty
PHLOEMA lýko
PHYLLOCLADIUM fylokladium
PHYLLODIUM fylodium
PHYLUM kmen
PILEOCYSTIDA cystida na klobouku houby
PILEUS klobouk houby
PILOVITÝ LIST viz list pilovitý
PILUS vláskovitý chlup,který vznikne,vzroste-li papila do délky
PINNULA lísteček
PÍRKO plumula
PISTILLUM pestík
PLACENTA část plodolistu,z něhož vyrůstají vajíčka;také místo na spodní straně sporofylu u kapradin,z něhož vyrůstají výtrusnice; semenice
PLACENTACE způsob umístění semenice a z ní vyrůstajících vajíček v semeníku; placentatio
PLACENTACE AXILÁRNÍ placentace nákoutní
PLACENTACE BAZÁLNÍ placentace spodová
PLACENTACE CENTRÁLNÍ placentace středová
PLACENTACE LAMINÁLNÍ semenice na celé ploše plodolistu; placentatio laminaris
PLACENTACE NÁKOUTNÍ semenice ve vnitřních úhlech v blízkosti okrajů plodolistů u synkarpního gynecea s pravými přehrádkami; placentace středoúhlá; placentace axilární; placentatio axillaris
PLACENTACE NÁSTĚNNÁ semenice v blízkosti švů na vnitřní stěně semeníku parakarpního gynecea; placentace parietální; placentatio parietalis
PLACENTACE PARIETÁLNÍ placentace nástěnná
PLACENTACE SPODOVÁ semenice na zkráceném středním sloupku na spodině semeníku lyzikarpního gynecea; placentace bazální; placentatio basalis
PLACENTACE STŔEDOÚHLÁ placentace nákoutní
PLACENTACE STŔEDOVÁ semenice na středním sloupku lyzikarpního gynecea; placentace centrální; placentatio centralis
PLACENTACE SUTURÁLNÍ semenice v blízkosti okraje plodolistu; placentatio suturalis
PLACENTATIO placentace
PLACENTATIO AXILLARIS placentace nákoutní
PLACENTATIO BASALIS placentace spodová
PLACENTATIO CENTRALIS placentace centrální
PLACENTATIO LAMINARIS placentace laminální
PLACENTATIO PARIETALIS placentace nástěnná
PLACENTATIO SUTURALIS placentace suturální
PLAGIOTROPIE ostře rozlišená svrchní a spodní strana u dvoustranně souměrných orgánů
PLAKOLITY druh tremalitů podobných dvojitému knoflíku
PLANKTON společenstvo drobných živočichů a rostlin vznášejících se ve vodách a pasívně unášených proudem
PLANOGAMETA pohyblivá gameta
PLANOKOKY pohyblivé rozmnožovací buňky(u sinic)
PLANTA ANNUA rostlina jednoletá P
PLANTA BIENNA rostlina dvouletá
PLANTA BIENNIS rostlina dvouletá
PLANTA CAESPITOSA rostlina trsnatá
PLANTA DIOICA rostlina dvoudomá
PLANTA INSECTIVORA rostlina hmyzožravá
PLANTA MONOICA rostlina jednodomá
PLANTA PARASITICA rostlina cizopasná
PLANTA PERENNA rostlina vytrvalá
PLANTA PERENNIS rostlina vytrvalá
PLANTA POLYGAMA rostlina mnohomanželná
PLANTA SAPROPHYTICA rostlina hniložijná
PLANTA VIVIPARA rostlina živorodá
PLASTIDY tělíska různé velikosti rozptýlená v cytoplazmě,často nápadně zbarvená
PLAZIVÝ STONEK viz stonek plazivý
PLAZMA živá buněčná hmota bez jádra
PLAZMALEMMA jemná gelová vrstvička(blanka)na povrchu protoplastu tvořená hyaloplazmou
PLAZMODESMA můstkovité plazmatické spojení mezi dvěma buňkami nebo skupina buněk mezi vlákny
PLAZMÓDIOKARP žilovitá větvená plodnice některých hlenek
PLAZMÓDIUM stélka jako protoplazmatická masa bez blány buněčné
PLAZMOGAMIE splývání protoplastů
PLEIOCHASIUM vrcholík mnohoramenný; vrcholík
PLEKTENCHYM houbový parenchym
PLEMENO jedna ze systematických jednotek; subspecies
PLENIFLORUS plnokvětý
PLENKY přeměněné a zakrnělé okvětní lístky vnitřního kruhu okvětí; lodiculae
PLETIVO soubor buněk přibližně stejného tvaru a vykonávající stejný úkon; tkáň
PLEURA obručovitý okraj schránky rozsivek
PLEUROCYSTIDA cystida na ploše lupenů lupenatých hub
PLEVA listen na bázi klásku u trav; gluma
PLEVINY mnohobuněčné,hnědé nebo bělavé chlupy nebo šupinky na listech a oddencích kapradin; paleae
PLEVKA listen pod květem v úboru hvězdnicovitých,v jehož úžlabí vyrůstají květy; palea
PLEVKY listeny na lůžku úboru nebo strboulu,v jejichž paždí vyrůstají květy; bracteae paleaceae
PLEVY 1-3 listeny na bázi klásku; glumae
PLNOKVĚT zdánlivě mnohoobalný květ v důsledku přeměny tyčinek v okvětní lístky nebo koruní plátky
PLNOKVĚTÝ s pomnoženými korunními(okvětními)lístky,vzniklými přeměnou tyčinek,někdy i plodolistů; pleniflorus
PLOD útvar vznikající přeměnou pestíku(často jen semeníku),popř. i jiných květních částí,obsahující semena; fructus
PLOD POLTIVÝ víceplodolistový plod,rozpadající se ve zralosti většinou v jednosemenné díly(plůdky); schizokarpium,schizocarpium
PLOD ZOBANITÝ suchý plod,protažený v dlouhý víceméně rovný zoban a ve zralosti se rozpadající v 5 plůdků; regma
PLODENSTVÍ soubor plodů na společném stonku,vznikající z celého květenství; fructus congregatus
PLODNICE část stélky vyšších hub,v níž se tvoří rozmnožovací částice(spory)
PLODOLIST listový útvar krytosemenných rostlin,nesoucí vajíčka a srůstající v pestík; karpel; carpellum
PLODONOŠ útvar spojující plodové díly u poltivých plodů; karpofor
PLOIDIE počet chromozómových sádek
PLOVOUCÍ LIST viz list plovoucí
PLSTNATÝ s chlupy jemnými,hustými,pevně propletenými v souvislý povlak; tomentosus
PLůDEK většinou jednosemenný díl poltivého plodu; merikarpium,mericarpium
PLUCHA listen na bázi květu v klásku; palea inferior
PLUMULA vrcholový pupen zárodku v semeni(první pupen na rostlině); pírko
PLUŠKA dva metamorfované a srostlé lístky vnějšího kruhu okvětí; palea superior
PLŽOPRAŠNOST přenášení pylu měkkýši; malakofilie
PNEUMATOFOR dýchací kořen
POČTVEŘENÍ vznik čtyř buněk z jedné; tetradogeneze
PODCIBULÍ podpučí; rozšířená bazální část cibule,z níž vyrůstají kořeny a dužnaté šupiny
PODČELEĎ jedna ze systematických jednotek; subfamilia
PODDĚLOŽNÍ ČLÁNEK hypokotyl
PODHORY vegetační pásmo 500-1000 m.n.m.
PODHOUBÍ vláknité pletivo hub žijící v půdě,dřevu apod. a sloužící převážně k přijímání živin; mycelium
PODKMEN jedna ze systematických jednotek; subphylum
PODKOŽÍ buněčné vrstvy ležící přímo pod pokožkou; hypodermis,podkožka
PODKOŽKA vrstva buněk ležící bezprostředně pod pokožkou,často tvořená mechanickým pletivem; hypodermis
PODODDĚLENÍ jedna ze systematických jednotek; subdivisio
PODODRůDA jedna ze systematických jednotek; subvarietas
PODPLODNÍ TYČINKY viz tyčinky podplodní
PODPUČÍ zkrácený rozšířený stonek některých cibulovin,z něhož vyrůstá cibule; podcibulí,lecus
PODPůRNÁ ŠUPINA viz šupina podpůrná
PODPůRNÝ LIST viz list podpůrný
PODROD jedna ze systematických jednotek; subordo
PODŘÁD jedna ze systematických jednotek; subgenus
PODŘÍŠE jedna ze systematických jednotek; subregnum
PODTŘÍDA jedna ze systematických jednotek; subclassis
PODTVAR jedna ze systematických jednotek; subforma
PODVINUTÁ VERNACE viz vernace podvinutá
PODZEMNÍ KLÍČENÍ viz klíčení podzemní
POHLAVNÍ GENERACE gametofyt
POCHVA nejdolejší část listu objímající lodyhu; vagina,volva
POKOŽKA krycí pletivo na povrchu rostlinných orgánů,tvořené jednou vrstvou buněk; epidermis; epiderm
POLÉHAVÝ STONEK viz stonek poléhavý
POLINARIUM brylka
POLLINARIUM brylka
POLLINATIO opylení
POLLINIUM pyl
POLOCIZOPASNÁ ROSTLINA viz rostlina polocizopasná
POLOKEŘ vytrvalá rostlina se stonkem v dolní třetině zdřevnatělým,v horní bylinným; suffrutex; hemixylum
POLOPARAZITICKÁ ROSTLINA viz rostlina polocizopasná
POLOSPODNÍ SEMENÍK viz semeník polospodní
POLTIVÝ PLOD viz plod poltivý
POLYCYKLIE mnohokruhost
POLYGAMNÍ ROSTLINA rostlina mnohomanželná
POLYKOTYLIE mnohoděložnost
POLYMERIE mnohočetnost
POLYPLOIDNÍ se třemi nebo více chromozómovými sádkami
POMOLOGIE ovocnářství
POMUM malvice
PONOŘENÉ LISTY viz listy ponořené
POROGAMIE prorůstání pylové láčky čnělkou do semeníkové dutiny a odtud mikropylí do zárodečného vaku
PORUS okrouhlá apertura umístěná v rovníkové části pylového zrna; otvor na vrcholu vřecka vřeckovýtrusých hub; klíční otvor výtrusu
POSTRANNÍ KOŘEN viz kořen postranní
POUPĚ nerozvitý květ; alabastrum
POUTEC místo srůstu poutka obráceného vajíčka s jeho obalem,zřetelné na semeni jako podlouhlá jizva; raphe; rafe
POUTKO stopka vajíčka,jíž je připojeno k placentě; funiculus; funikulus
POUZDRO dutina v semeníku s vajíčky nebo v plodu se semeny
POUZDROSEČNÁ TOBOLKA viz tobolka pouzdrosečná
PRÁŠILKA aecium
PRAŠNÉ POUZDRO dutina v prašníku obsahující pyl;prašník krytosemenných rostlin je zpravidla 4pouzdrý; loculamentum,microsporangium
PRAŠNÍK horní fertilní část tyčinky,v níž se tvoří pylová zrna;u krytosemenných rostlin tvořen zpravidla dvěma prašnými váčky,každý prašný váček je tvořen dvěma prašnými pouzdry; anthera
PRAŠNÍK EXTRORZNÍ otvírající se na straně obrácené ke květnímu obalu; anthera extrorsa
PRAŠNÍK INTRORZNÍ otvírající se na straně obrácené do středu květu; anthera introrsa
PRAŠNÍK VRTIVÝ připojený k nitce uprostřed své délky pohyblivým kloubem; anthera versatilis
PRAŠNÍKOVÝ KVĚT květ samčí
PRAŠNÝ VÁČEK polovina prašníku,každý prašný váček obsahuje dvě prašná pouzdra; theca, microsynangium
PRAVIDELNÝ KVĚT viz květ pravidelný
PRAVOTOČIVÝ STONEK viz stonek pravotočivý
PREALPÍNY teplomilné nížinné rostliny
PREFLORACE uložení obalných lístků v poupěti
PRIMORDIUM počáteční stadium vývinu nějakého orgánu
PRCHAVÁ KORUNA viz koruna prchavá
PRCHAVÝ KALICH viz kalich prchavý
PROCAULOMA prokaulom
PRODUCENTI organismy vyrábějící ústrojnou hmotu
PROFYLA vstřícné listence na květní stopce
PROCHARA vláknité stadium pohlavní generace parožnatek
PROKAMBIUM prvotní dělivé pletivo,z něhož později vznikají cévní svazky
PROKAULOM víceméně vláknitý orgán kořenového původu,vznikající při klíčení semen některých,většinou cizopasných rostlin;při styku s kořenem hostitelské rostliny zapouští do něho haustorium; procauloma
PROKEL drobný,nadzemní nebo podzemní plochý nebo hlízovitý útvar,představující haploidní pohlavní generaci(gametofyt)kapraďorostů a nesoucí pelatky a zárodečníky; protálium,prothallium
PROPHYLLUM listénec
PROROSTLÝ KVĚT viz květ prorostlý
PROROSTLÝ LIST viz list prorostlý
PROSORUS orgán,který se rozdělí a vznikne sorus
PROTÁLIUM prokel
PROTANDRIA protandrie
PROTANDRIE jev,kdy v květu dozrávají dříve tyčinky než pestík; prvoprašnost,protandria
PROTERANDRIE prvoprašnost
PROTEROGYNIE prvobliznost
PROTHALIUM prvoklíček
PROTHALLIUM prokel
PROTODERM prvotní meristém,z něhož vznikla krycí pletiva
PROTOFLOÉM lýko prvního roku
PROTOGYNIA protogynie
PROTOGYNIE jev,kdy dozrává v květu dříve pestík než tyčinky; prvobliznost,protogynia
PROTOKORM hlízkovitý útvar vzniklý při klíčení nedokonalého embrya u vstavačovitých a hruštičkovitých
PROTOMERISTÉM původní dělivé pletivo složené z rovnocenných iniciál
PROTONEMA prvoklíček
PROTOPLAST buněčný obsah uzavřený v buněčné bláně
PROTOPLAZMA základní živá hmota rostlinné buňky
PROTOSTÉLA jednoduchý,dřevostředný cévní svazek
PROTOTHALUS klíční vlákno
PROTOXYLÉM dřevo prvního roku
PROXIMALIS proximální
PROXIMÁLNÍ bližší určitému místu či orgánu,např. pól pylového zrna směřující do středu tetrády; proximalis
PROZENCHYM druh plektenchymu v plodnici vyšších hub,kde hlavní hyfy leží rovnoběžně vedle sebe,pletivo složené z buněk v jednom směru protáhlých s příčnými šikmými přehrádkami
PRSTEN zbytek částečné plachetky na třeni houby; annulus
PRSTENEC řada tlustostěnných buněk ve stěně výtrusnice kapradin,umožňujících otvírání výtrusnice; anulus,annulus
PRůDUCH útvar v pokožce listů,složený ze dvou svěracích buněk a průduchové štěrbiny mezi nimi; stoma
PRUINOSUS ojíněný
PRUTOVITÝ dlouhý,tenký,víceméně nevětvený,na konci někdy převislý; virgatus
PRVOBLIZNOST protogynie; proterogynie
PRVOKLÍČEK pohlavní generace kapraďorostů; prothalium,protonema
PRVOPRAŠNOST protandrie; proterandrie
PRÝT stonek s listy a úžlabními pupeny; frons
PŘEHRÁDKA přepážka mezi dvěma buňkami ve vláknech; septum
PŘEHRÁDKOSEČNÁ TOBOLKA viz tobolka přehrádkosečná
PŘESLEN tři nebo více listů,větévek nebo květů vyrůstajících z jedné uzliny; verticillus
PŘESLENITÉ LISTY viz listy přeslenité
PŘETRHOVANĚ ZPEŘENÝ LIST viz list přetrhovaně zpeřený
PŘEZKA můstkové spojení na hyfách sekundárního mycelia u většiny stopkovýtrusých hub
PŘÍČEPIVÝ KOŘEN viz kořen příčepivý
PŘÍČNÉ VAJÍČKO viz vajíčko příčné
PŘÍČNICE rovina souměrnosti kolmá k mediáně a procházející květní osou; transverzála
PŘÍDATNÝ PUPEN viz pupen přídatný
PŘILBA klenbovitě vydutá část květního obalu; galea
PŘÍLBA klenbovitě vyklenutá část květního obalu,koruny nebo okvětí
PŘÍMÉ VAJíčKO viz vajíčko přímé
PŘÍMÝ STONEK viz stonek přímý
PŘÍSAVKY terčovitě rozšířené konce úponek,přidržující liánu na opoře; appressoria
PŘISEDLÝ bez stopky(květ),bez řapíku(list); sessilis
PSEUDOCILIE vláknité útvary vzezření bičíků,ale nesloužící k pohybu
PSEUDOKALYPTRA nepravá čepička
PSEUDOPODIE panožky
PUBERULUS pýřitý
PULVINULUS FOLII listový polštářek
PUPEK jizva na semeni po vaječném poutku(přímého vajíčka)-hilum; vyvýšené místo na štítku abaxiální strany semenné šupiny u jehličnatých-umbo
PUPEN základ budoucího orgánu(prýtu,listu,květu); gemma
PUPEN ADVENTIVNÍ viz pupen nahodilý
PUPEN AKCESORICKÝ viz pupen přídatný
PUPEN AXILÁRNÍ viz pupen úžlabní
PUPEN KVĚTNÍ pupen,v němž se zakládá jen květ nebo květy
PUPEN NAHODILÝ pupen zakládající se kdekoliv na rostlině kromě pravidelného umístění a sloužící k vegetativnímu rozmnožování; pupen adventivní; gemma adventitia
PUPEN PŘÍDATNÝ vyrůstající nad nebo pod úžlabním pupenem(v mediáně)nebo vedle úžlabního pupenu(v transverzále); pupen akcesorický; gemma accessoria
PUPEN ÚŽLABNÍ základ listnaté nebo květononosné větévky v úžlabí listu; pupen axilární; gemma axillaris
PUTAMEN pecka
PYKNIDA dutá plodnice vzniklá nepohlavně,na jejíž vnitřní stěně se tvoří konidie(u hub)
PYKNOSPORA konidie vzniklá v pyknidě
PYL jednobuněčná tělíska,která po přenesení na bliznu květů téhož druhu vyklíčí v pylovou láčku; pollinium
PYLOVÁ LÁČKA protáhlý útvar vznikající při klíčení pylového zrna vyrůstáním intiny klíčním otvorem v exině; sipho
PYLOVÉ ZRNO samčí výtrus kvetoucích rostlin; granum pollinis
PYLOVÉ ZRNO KOLPÁTNÍ zpravidla s předponou označující počet(trikolpátní)nebo rozmístění(perikolpátní):nesoucí kolpy v příslušném počtu nebo rozmístění; granum pollinis colpatum
PYLOVÉ ZRNO KOLPORÁTNÍ s předponami jako u pylového zrna kolpátního.opatřené složenými aperturami,kde ve svrchní vrstvě exiny je kolpus a ve vnitřní vrstvě další ztenčenina okrouhlého nebo příčného protáhlého tvaru; granum pollinis colporatum
PYLOVÉ ZRNO PORÁTNÍ s předponami jako u pylového zrna kolpátního:nesoucí póry v příslušném počtu nebo rozmístění(triporátní,periporátní); granum pollinis poratum
PYRENOID zvláštní orgán v chloroplastech zelených řas
PÝŘITÝ s chlupy krátkými,měkkými,někdy roztroušenými; puberulus
PYSK část pyskaté koruny nebo kalicha,vzniká srůstem několika kališních nebo korunních lístků nebo zveličelý dolní okvětní lístek; labellum
PYSKATÁ KORUNA viz koruna pyskatá
PYXIDIUM víčkatá tobolka
RACEMÓZNÍ KVĚTENSTVÍ viz květenství hroznovité
RACEMUS hrozen
RADIÁLNÍ s více rovinami souměrnosti; paprsčitý,pravidelný,aktinomorfní,actinomorphus
RADICES FIBROSAE viz kořeny svazčité
RADICULA kořínek
RADIKULA kořínek
RADIX kořen
RADIX ADVENTIVA viz kořen adventivní
RADIX ALLIGANS viz kořen příčepivý
RADIX CONTRACTILIS viz kořen stahovací
RADIX GRALLIFORMIS viz kořen chůdovitý
RADIX PALARIS viz kořen kůlový
RADIX PRIMARIA viz kořen hlavní
RADIX SECUNDARIA viz kořen postranní
RAFE poutec
RÁMEČEK zbujelá placenta šešule nebo šešulky ve tvaru rámečku,z níž vyrůstají semena a přehrádka placentárního původu,zůstává na stopce po odpadnutí chlopní; replum
RAMIFICATIO viz větvení stonku
RAMIFICATIO HEMIBLASTICA viz větvení stonku vidličnaté
RAMIFICATIO MONOPODIALIS viz větvení stonku monopodiální
RAMIFICATIO SYMPODIALIS viz větvení stonku sympodiální
RAPHE poutec
RECEPTACULUM květní lůžko
RECEPTAKULUM květní lůžko; češule
REDUKCE zakrnění
REFLORESCENCE opakované kvetení v témže vegetačním období
REGMA plod zobanitý; poltivý plod u kakostovitých
REKOMBINACE proces vedoucí ke vzniku buněk,při němž se nově sdružují dva nebo více genů
RELIKT rostlinný druh zachovaný z minulých geologických dob
REPLUM rámeček
RESUPINACE otočení květů tak,že dolní část je nahoře
RHABDOLIT kyjovitý tremalit
RHACHIS vřeteno listu; vřeteno
RHACHIS INFLORESCENTIAE vřeteno květenství
RHIPIDIUM vějířek RHIZINY volné houbové hyfy fungující analogicky kořenům(u lišejníků)
RHIZODERM pokožka pokrývající kořen; epiblem,rhizodermis
RHIZODERMIS rhizoderm
RHIZOFOR kořenonosec
RHIZOID bazální nezelený upevňovací orgán u mechů a játrovek
RHIZOM oddenek
RHIZOMA oddenek
RHIZOMA COMOSA oddenek čupřinatý
RHIZOMORFA tlustý provazec s blanami značně ztkustlými skládající se z hyf přilehlých k sobě,typ podhoubí
RHYTIDOMA borka
RIZOM oddenek
ROD jedna ze systematických jednotek; genus
RODOLOGIE nauka o růžích a jejich pěstování
RODOZMĚNA střídání pohlavní a nepohlavní generace
ROSTLINA CIZOPASNÁ nezelená rostlina,živící se čerpáním živin z živých zelených hostitelských rostlin; planta parasitica; rostlina parazitická
ROSTLINA DVOUDOMÁ s květy jednopohlavnými,prašníkové a pestíkové květy jsou na různých jedincích; planta dioica
ROSTLINA DVOULETÁ prvým rokem jen s růžicí přízemních listů,druhým rokem s květy a plody,a potom odumírající; planta biennis; planta bienna; biena
ROSTLINA HMYZOŽRAVÁ přiživující se dusíkatými látkami vstřebávanámi z těl polapených drobných živočichů; rostlina insektivorní; planta insectivora
ROSTLINA HNILOŽIJNÁ nezelená rostlina živící se čerpáním živných látek z odumřelých organických těl; rostlina saprofytická; planta saprophytica
ROSTLINA JEDNODOMÁ s květy jednopohlavnými,prašníkové a pestíkové květy jsou na jednom jedinci; planta monoica
ROSTLINA JEDNOLETÁ během jednoho roku vyklíčí,vykvete,přinese plody se semeny a odumře; letnička,anuela; planta annua
ROSTLINA MNOHOMANŽELNÁ výskyt jednopohlavných a oboupohlavných květů v rámci téhož taxonu,a to buď na jednom jedinci,nebo různých jedincích; rostlina polygamní; planta polygama
ROSTLINA PARAZITICKÁ rostlina cizopasná
ROSTLINA POLYGAMNÍ rostlina mnohomanželná
ROSTLINA POPÍNAVÁ liána
ROSTLINA SAPROFYTICKÁ rostlina hniložijná
ROSTLINA TRSNATÁ s větším počtem víceméně přímých,hustě nahloučených stonků; planta caespitosa
ROSTLINA VYTRVALÁ žije po několik vegetačních období,přes zimu se udržuje oddenky,cibulemi,hlízami nebo kořeny; planta perennis; planta perenna
ROSTLINA ŽIVORODÁ s adventivními pupeny místo květů,klíčícími ještě na rostlině; planta vivipara
ROSTRUM zobánek
ROURKOVITÝ LIST viz list rourkovitý
ROURKY trubičkovité,navzájem spojené útvary na spodu klobouků hřibů a chorošů
ROUŠKO palisádovitě uspořádaná vrstva buněk nesoucí výtrusy
ROZMNOŽOVÁNÍ část života rostliny sloužící k udržení druhu
ROVNOBĚŽNÁ ŽILNATINA viz žilnatina rovnoběžná
ROVNOVÁŽNĚ ODSTÁLÝ boční orgán odstávající víceméně v pravém úhlu; horizontaliter patens
ROZKLADITÝ rozložený do všech směrů; effusus
ROZLOŽITÝ boční orgán odstávající v úhlu 60°-90°; deffusus
ROZPADAVÝ vcelku nevytrvávající,ve zralosti se rozdělující v části; secedens
RUDIMENT
zakrnělý orgán
RUGOSUS svraskalý
RůZNOČNĚLEČNOST dvě až tři různé délky čnělek v květech různých jedinců téhož druhu; heterostylie; heterostylia
RůZNOLISTOST dva nebo více zřetelně odlišných tvarů listů stejné listové kategorie na téže rostlině; heterofylie,heterophyllia
RůZNOOBALNÝ KVĚT viz květ různoobalný
RůZNOVÝTRUSNÝ se spórami rozlišenými tvarem a velikostí na samčí a samičí; heterosporeus
RůžICE listy nahloučené při bázi stonku
RÝHOVANÝ s jednou či více podélnými rýhami; sulcatus
ŘÁD jedna ze systematických jednotek; ordo
ŘAPÍČEK řapík lístku složeného listu; petiolulus
ŘAPÍK dolní stopkovitě zúžená část listu; petiolus
ŘASNATÁ VERNACE viz vernace řasnatá
ŘEPICOVITÁ KORUNA viz koruna řepicovitá
SACCULUS AEREUS vzdušný vak
SALINY vnitrozemská slaniska
SAMČÍ KVĚT květ prašníkový
SAMETOVÝ velmi krátce hustě chlupatý,s jemnými chlupy tvořícími lesklý,měkký povlak; velutinus
SAMIČÍ KVĚT květ pestíkový
SAMOBŘEZNOST vytváření semen bez oplození vajíček; partenogeneze
SAMOOPYLENÍ autogamie
SAMOPLODNOST rozšiřování rostlin pomocí zařízení,které je součástí mateřské rostliny; autochorie
SAMOSPRAŠNOST autogamie
SAPROFYTICKÁ ROSTLINA rostlina hniložijná
SAPROFYTISMUS hniložijnost
SAPROPEL hnijící bahno
SARCINA bakteriální útvar vzniklý dělením archiplastu ve třech směrech
SARKOKARP dužnaté oplodí
SBÍHAVÝ LIST viz list sbíhavý
SCABER draslavý
SCAPUS stvol
SCARIOSUS suchomázdřitý
SCLEREIDA sklereida
SCLERENCHYMA sklerenchym
SCLEROTIUM sklerocium
SCULPTURA skulptura
SCUTELLUM štítek
SECEDENS rozpadavý
SECTIO část
SEGMENTUM úkrojek
SEGREGACE separace alelových párů a jejich distribuce do rozdílných buněk při meiozi
SEMEN semeno
SEMENICE placenta
SEMENÍK dolní rozšířená dutá část pestíku obsahující vajíčka; ovarium
SEMENÍK POLOSPODNÍ v dolní polovině srostlý se spodinami ostatních květních orgánů,v horní polovině volný; ovarium semiinferum
SEMENÍK SPODNÍ srůstající s bázemi ostatních květních orgánů;volné části květního obalu i tyčinky vyrůstající nad semeníkem; ovarium inferum
SEMENÍK SVRCHNÍ květní obaly a tyčinky vyrůstají pod semeníkem; ovarium superum
SEMENNÁ BOBULE šiška bobulovitá
SEMENNÁ ŠUPINA viz šupina semenná
SEMENO rozmnožovací částice rostliny,vznikající zpravidla z oplozeného vajíčka,složená z osemení, zárodku a často i živného pletiva; semen
SEPALA kališní lístky
SEPALUM kališní lístek
SEPTUM přehrádka
SERICEUS hedvábitý
SESSILIS přisedlý
SESTON v širším slova smyslu vše nerozpuštěné,co se dá vylovit z vody
SETA štětina
SFÉROCYSTA kulovitá buňka v pletivu kloboukatých hub
SCHIZOCARPIUM plod poltivý
SCHIZOGENNÍ vzniklý oddělením buněčných stěn sousedních buněk; schizogenus
SCHIZOGENUS schizogenní
SCHIZOGONIE proces jednoduchého nebo složitého dělení schizontů
SCHIZOKARP poltivý plod vzniklý z víceplodolistového srostlého pestíku
SCHIZOKARPIUM plod poltivý
SCHIZONT útvar vzniklý rozpadem většího celku v drobné částice
SCHRÁNKA pevný jednolitý buněčný obal řas
SIFO láčka
SIKYÓZA zjev,kdy hostitel i parazit vytvářejí hálky,čímž se zvětšuje plocha pro parazita
SILICE aromatické,silně těkavé organické látky obsažené v idioblastech rostlin
SILICULA šešulka
SILIČNÉ KANÁLKY prodloužené mezibuněčné prostory,obsahující silice nebo balzámy; vittae
SILIQUA šešule
SINUS výkrojek oddělující poloviny buněk u krásivek
SIPHO pylová láčka
SÍTKOVICE protáhlé živé buňky tvořící složku vodivých pletiv
SKLEREIDA skupina buněk se ztlustlými stěnami,uložená v pletivu jiných vlastností; sclereida
SKLEREIDY sklerenchymatické idioblasty(např. v listech čajovníku)
SKLERENCHYM mechanické pletivo s tlustými buněčnými stěnami,jež jsou často zdřevnatělé;dospělé buňky obvykle nemají živý protoplast; sclerenchyma
SKLEROCIUM podhoubí tvořící hlízky; sclerotium
SKLEROKARP tvrdé sklerenchymatické oplodí
SKOLEKOSPORA dlouhá vláknitá červovitá spora(u hub v širším pojetí)
SKOŘÁPKA zkřemenělý obal buňky rozsivek tvořený dvěma miskami
SKULPTURA soustava různých drobných vyvýšenin a prohlubenin na povrchu orgánu(pylového zrna,semene); sculptura
SKUPINA jedna ze systematických jednotek; tribus
SKUPINKA jedna ze systematických jednotek; subtribus
SEPTUM přehrádka
SLATINY černavy
SLOUPEK útvar vzniklý srůstem čnělek
SLOŽENÁ VERNACE viz vernace složená
SLOŽENÉ KVĚTENSTVÍ viz květenství složené
SLOŽENÝ LIST viz list složený
SLOŽENÝ OKOLÍK složené květenství,v němž stopky okolíku jsou zakončeny okolíčky; umbella composita
SOMA vegetativní část rostliny(na rozdíl od části rozmnožovací)
SOMATOGAMIE splynutí somatických buněk během plazmogamie
SOREDIE rozmnožovací tělíska lišejníků
SOROFOR lůžko výtrusnicové kupky
SOROKARP plodné stádium některých hlenek
SORTA kulturou vytvořená odchylná forma druhu
SORUS výtrusnicová kupka; kupka
SOUBĚŽNÁ ŽILNATINA viz žilnatina souběžná
SOUMĚRNÝ s jedinou rovinou souměrnosti; zygomorfní,monosymetrický,zygomorphus
SOUNAŽKA soubor nažek z jednoho květu; discocarpium
SOUNOŽÍ stonek vzniklý srůstem dolních článků větví; sympodium
SOUPLODÍ soubor plodů,vzniklý z apokarpního gynecea jednoho květu a navzájem spojený květním lůžkem; apocarpium
SPADIX palice
SPATHA toulec
SPECIES druh
SPERMACIUM neobrvená pohlavní buňka(u ruduch)
SPERMATANGIUM samčí pohlavní orgán
SPERMATOZOID pohyblivá samčí buňka
SPERMODERMA osemení
SPICA klas
SPICULA klásek
SPINA trn
SPINOSUS pichlavý
SPIRILUM zprohýbaná vláknitá kolonie baktérií vzniklá dělením vibria
SPIROCYKLICKÝ KVĚT viz květ spirocyklický
SPIROCHETA vlnitě šroubovitě zprohýbaná baktérie
SPLINT běl
SPODINA báze
SPODNÍ strana odvrácená od stonku; abaxiální,odosní,abaxialis
SPODOVÁ PLACENTACE viz placentace spodová
SPOJIDLO jalové pletivo(pokračování nitky)spojující dva prašné váčky tyčinky; konektiv,connectivum
SPORA výtrus
SPORA MONOLETA výtrus monolétní
SPORA TRILETA výtrus trilétní
SPORANGIOFOR vlákno nesoucí výtrusnici
SPORANGIOLA malé sporangium s malým počtem spor
SPORANGIOSPORA výtrus tvořící se v sporangiu
SPORANGIUM výtrusnice
SPOROCARPIUM sporokarp
SPORODOCHIUM acervulus
SPOROFOR část nějakého orgánu nesoucí spory
SPOROFYL list nesoucí výtrusnice nebo výtrusnici; sporophyllum
SPOROFYT nepohlavní diploidní generace rostliny,jež u kapraďorostů a zejména semenných rostlin výrazně převládá nad generací pohlavní a představuje vlastní rostlinu; sporophyton
SPOROGON sporofyt mechorostů
SPOROKARP soubor sporangií(tvořící morfologicky jeden orgán),jehož obal tvoří dvouvrstevná ostěra nebo přeměněný listový úkrojek; sporocarpium
SPOROPHYLLUM sporofyl
SPOROPHYTON sporofyt
SPOROSTEGIUM obal vaječné buňky u parožnatek
SPOROTHALUS stélka produkující spory
SQUAMA šupina
SRDČITÝ LIST viz list srdčitý
SROSTLOLUPENNÁ KORUNA viz koruna srostlolupenná
SROSTLOLUPENNÝ KALICH viz kalich srostlolupenný
SRPEK typ jednoramenného vrcholíku,jehož postranní větve leží v jedné rovině s mateřským stonkem;všechny květní stopky se zakládají na téže straně; drepanium
SRSTNATÝ s chlupy dosti dlouhými a tuhými,víceméně odstálými; hirsutus
STAHOVACÍ KOŘEN viz kořen stahovací
STAMEN tyčinka
STAMINA tyčinky
STAMINA DIADELPHA
tyčinky dvoubratré
STAMINA DIDYNAMA tyčinky dvoumocné
STAMINA EPIGYNA tyčinky nadplodní
STAMINA EPIPETALA tyčinky epipetalní
STAMINA EPISEPALA tyčinky episepalní
STAMINA EPITEPALA tyčinky epitepalní
STAMINA HYPOGYNA tyčinky podplodní
STAMINA MONADELPHA tyčinky jednobratré
STAMINA PENTADELPHA tyčinky pětibratré
STAMINA PERIGYNA tyčinky obplodní
STAMINA TETRADYNAMA tyčinky čtyřmocné
STAMINA TRIADELPHA tyčinky trojbratré
STAMINODIUM patyčinka
STANOVIŠTĚ soubor podmínek,za nichž roste rostlina v přírodě; statio
STATOLITY pohyblivá škrobová zrnka v buňkách rostlinných kořenů
STÉBLO dutý,zřídka plný stonek,rozdělený kolénky v články,s listy s objímavou pochvou,bez řapíku; culmus; culmeus
STEJNOOBALNÝ KVĚT viz květ stejnoobalný
STEJNOVÝTRUSNÝ se sporami jednoho typu,nerozlišenými(tvarově ani velikostí)na samčí a samičí; izosporický,isosporeus
STÉLA soubor cévních svazků v ose cévnatých rostlin; stélé
STELE stélé; stéla
STÉLÉ
vodivé pletivo probíhající středem stonku,tvořené cévními svazky a základním parenchymatickým pletivem; střední válec; stele
STÉLKA tělo bezcévných rostlin; thalus
STEPI krátkostébelné řídké porosty na plochých stanovištích
STERIGMA malé vlákno nebo stopka nesoucí rozmnožovací orgán,např. sporangium
STIGMA blizna; červeně zbarvené tělísko v plastidech bičíkovců a zoospor
STIPELLAE palístky
STIPES třeň
STIPULAE palisty
STOLO výběžek
STOLON odnož
STOMA průduch
STONEK nadzemní část rostliny(součást prýtu),na níž vyrůstají listy a květy; caulis; osa
STONEK DVOUŘÍZNÝ zploštělý,se dvěma ostrými hranami; caulis anceps
STONEK LEVOTOČIVÝ ovíjivý,kolem opory se ovíjející proti směru hodinových ručiček; caulis sinistrorsum volubilis
STONEK PLAZIVÝ položený na zemi,na uzlinách často kořenující; caulis repens
STONEK POLÉHAVÝ na zemi položený,popř. jen koncem rostoucí víceméně vzhůru; caulis decumbens
STONEK PRAVOTOČIVÝ ovíjivý,kolem opory se ovíjející ve směru otáčení hodinových ručiček; caulis dextrorsum volubilis
STONEK PŘÍMÝ rostoucí přímo vzhůru; caulis rectus
STONEK VYSTOUPAVÝ stonek nejdříve rostoucí horizontálně,na konci se obloukem vztyčující; caulis ascendens
STOPKA článek stonku zakončený květem,plodem,květenstvím nebo plodenstvím,u kapraďorostů též útvar nesoucí výtrusnice nebo jejich soubory; pedunculus; penunculus
STRBOUL hlávka; druh květenství,hlávka květní; capitulum
STROBILUS šištice; výtrusnicový klas
STROM dřevina s kmenem nahoře rozvětveným v korunu; arbor
STROMA souvislý somatický útvar,na němž nebo v němž jsou uloženy plodnice
STROUŽEK hlízovitě ztlustlý listen
STRUK suchý zaškrcovaný plod,rozpadávající se příčně v jednosemenné díly; lomentum
STŘEBADLO haustorium
STŘEDNÍ SLOUPEK sloupek uvnitř lyzikarpního gynecea,vzniklý z okrajových částí plodolistů a nesoucí vajíčka; columella centralis
STŘEDNÍ VÁLEC stélé
STŘEDOVÁ PLACENTACE viz placentace středová
STŘECHOVITÝ kryjící se jako tašky na střeše(zákrov,pluchy); imbricatus
STŘÍDAVÉ LISTY viz listy střídavé
STVOL bezlistý bylinný stonek ukončený květem nebo květenstvím; scapus
STYLOPODIUM terčovitě rozšířená nebo do plochy smáčklá báze čnělky na místě,kde je připojena k semeníku
STYLOSPORA tyčinkovitá nebo dlouhá pyknospora,často neznámé funkce
STYLUS čnělka
SUBCLASSIS podtřída
SUBDIVISIO pododdělení
SUBFAMILIA podčeleď
SUBFORMA podtvar
SUBGENUS podřád
SUBIKULUM plsťovitý shluk hyf v tvaru pavučinovité vrstvy
SUBMERZNÍ LISTY viz listy submerzní
SUBORDO podrod
SUBPHYLUM podkmen
SUBREGNUM podříše
SUBSECTIO částka
SUBSPECIES plemeno
SUBSTRÁT podložka nebo látka,na níž rostlina roste
SUBTRIBUS skupinka
SUBULATUS šídlovitý
SUBVARIETAS pododrůda
SUFFRUTEX polokeř
SUCHOMÁZDŘITÝ nezelený,tenký,prosvítavý(palisty,květní obal); scariosus
SUKNICE obaly cibulí
SUKULENT biologický typ suchomilných rostlin(rostlina se silně zdužnatělými osami nebo listy)
SULCATUS rýhovaný
SULCUS sulkus
SULKUS protáhlá apertura umístěná na distální straně pylového zrna; sulcus
SUPERPONOVANÝ přímo nad jiným orgánem postavený; superpositus
SUPERPOSITUS superponovaný
SUSPENSOR suspenzor
SUSPENZOR zavěšovadlo-řada buněk vyvíjející se z bazální buňky,jež vzniká spolu s apikální buňkou po prvním dělení zygoty(diploidní buňka vzniká splynutím dvou pohlavních buněk);u semenných rostlin je suspenzorem embryo připojeno ke stěně zárodečného vaku; suspensor; zavěšovadlo
SUTURA šev
SUTURÁLNÍ PLACENTACE viz placentace suturální
SVALEC valovité nebo polštářkovité zduření obklopující nebo často pokrývající ránu na těle rostliny; kalus
SVAZČITÉ KOŘENY viz kořeny svazčité
SVAZEČEK svazek
SVAZEK stažený vrcholík s větévkami a stopkami silně zkrácenými,se vzpřímenými květy; svazeček,fasciculus
SVINUTÁ VERNACE viz vernace svinutá
SVRASKALÝ s povrchem nerovným,v různých směrech rýhovaným; rugosus
SVRCHNÍ strana přivrácená ke stonku; adaxiální,příosní,adaxialis
SYCONIUM kulatá nebo hruškovitá schránka uzavírající v sobě květenství u morušovitých
SYMBIONTA symbionti
SYMBIONTI účastníci symbiózy; symbionta
SYMBIÓZA soužití jednoho organismu s jiným fylogeneticky zcela odlišným
SYMETRICKÝ souměrný
SYMPETÁLNÍ KORUNA koruna srostlolupenná
SYMPODIÁLNÍ VĚTVENÍ viz větvení stonku sympodiální
SYMPODIUM sounoží
SYNGAMIE první část kopulace u krytosemenných rostlin
SYNSEPALNÍ KALICH kalich srostlolupenný
SYNTEPALNÍ KVĚT viz květ syntepalní
ŠEŠULE parakarpní,suchý,pukavý,dvoupouzdrý plod ze dvou plodolistů,vícesemenný,alespoň 4x delší než široký,rozdělený blanitou přepážkou placentárního původu; siliqua
ŠEŠULKA plod podobný šešuli,ale nejvýše třikrát delší než široký; silicula
ŠEV místo srůstu orgánů,např. plodolistů; sutura
ŠÍDLOVITÝ
velmi úzký,k bázi mírně rozšířený,k vrcholu se zužující a přecházející v tuhou špičku; subulatus
ŠÍPEK souplodí nažek ve zdužnatělé češuli(u růží aj.)
ŠIŠKA zralá samičí šištice jehličnatých; conus
ŠIŠKA BOBULOVITÁ samičí šištice se semennými šupinami v době zralosti zdužnatělými v útvar podobný bobuli; semenná bobule; galbulus
ŠIŠTICE klasu podobný útvar u jehličnatých,s vřetenem,na němž vyrůstají u samičích šištic podpůrné šupiny a v jejich úžlabí semenné šupiny nesoucí na adaxiální straně vajíčka;u samčích šištic vyrůstají z vřetene ve šroubovici tyčinky; strobilus
ŠKLEBIVÁ KORUNA viz koruna šklebivá
ŠLAHOUN výběžek; odnož
ŠPIČATÝ s krátkou špičkou v nepříliš ostrém úhlu; acutus
ŠROUBEL typ jednoramenného vrcholíku,u něhož postranní větve neleží s hlavním stonkem v jedné rovině a vznikají postupně na téže straně větve,takže květy jsou všechny odchýleny na stejnou stranu; bostryx
ŠTĚT nevětvený,stopkovitý telom nesoucí tobolku(u mechorostů)
ŠTĚTINA chlup tuhý,zašpičatělý,někdy pichlavý; seta
ŠTÍTEK víceméně hlavicovité zakončení semenné šupiny nebo útvaru vzniklého srůstem podpůrné a semenné šupiny,často s výstupkem nesoucím pupek; apophysa; rozšířený vnější konec plodolistů v šištici; pletivo na rozhraní bílku a klíčku v semeni trav; scutellum
ŠUPINA zpravidla nezelený zakrnělý list,přisedlý širokou spodinou ke stonku nebo oddenku; squama
ŠUPINA PODPůRNÁ vyrůstající na vřetenu samičích šištic u jehličnatých,v jejím paždí vyrůstá semenná šupina
ŠUPINA SEMENNÁ vyrůstá v paždí podpůrné šupiny u jehličnatých a nese na adaxiální straně obvykle dvě vajíčka
TALAMUS rozšířená osa květenství,jehož květy jsou přisedlé,lůžko květenství
TAPETUM vrstva tenkoblanných buněk sloužících k výživě výtrusů(u některých kapraďorostů)
TAXON systematická jednotka
TAXONOMIE nauka o klasifikaci organismů
TEČKA neztlustlé místo v buněčné bláně
TEGMENT obalná šupina pupenu
TELIE skupina dvoujaderných nebo vícejaderných buněk,které tvoří teliospory
TELIOSPORA silnostěnná odpočívající spora u skupiny Teliosporae,kde probíhá karyogamie
TELOM koncový díl stonkového orgánu,nesoucí sporangium u prvohorních cévnatých rostlin
TENTAKULE žlázky s povrchovým lapacím zařízením(u listů)
TEPALA okvětní lístky
TEPALUM okvětní lístek; perigon
TERATOLOGICKÝ monstrózní
TERČ soubor trubkovitých květů ve středu úboru; diskus,discus; val
TERČ ŽLÁZNATÝ zpravidla kruhovitý výrůstek,obvykle vylučující nektar a tvořící val buď kolem báze svrchního semeníku,nebo kolem báze blizny u spodního semeníku; discus nectariger
TERMINÁLA vrcholová buňka,typ iniciály
TERMONY sexuální substance,které mohou přetvořit zoospory v gamety(u zelených řas)
TERMOTROPISMUS růst rostliny nebo jejích orgánů ve směru optimální teploty
TEROFYTY vyšší cévnaté rostliny bez obnovovacích pupenů,jednoleté i dvouleté; therophyta
TEŘICH vnitřní plodná část plodnice u břichatkovitých hub; gleba
TESTA osemení
TETRADA tetráda
TETRÁDA čtveřice(čtyři pylová zrna i za zralosti spojená v jeden celek); tetrada
TETRADOGENEZE počtveření
TETRAPLOIDNÍ se čtyřmi chromozómovými sádkami
THALAMUS lůžko květenství
THALOFYT rostlina s nečleněným tělem(řasa aj.)
THALUS stélka
THECA prašný váček
THECIUM výtrusorodá vrstva vřeckatých hub
THEKA dutina v prašníku vzniklá spojením dvou sousedních pouzdérek,prašné pouzdro
THEROPHYTA terofyty
TKÁŇ pletivo
TLAMATÁ KORUNA viz koruna tlamatá
TOBOLKA plod suchý,pukavý,z více plodolistů,jednopouzdrý až vícepouzdrý,vícesemenný až jednosemenný,otvírající se zuby,chlopněmi,skulinami,děrami,víčkem; capsula
TOBOLKA POUZDROSEČNÁ pukající v místě střední žilky plodolistu; capsula loculicida
TOBOLKA PŘEHRÁDKOSEČNÁ pukající v místě srůstu plodolistů; capsula septicida
TOMENTOSUS plstnatý
TONOPLAST styčná vrstva hyaloplazmy na povrchu vakuol
TOPOKLINÁLNÍ VARIABILITA variační trend v populaci druhu projevující se geograficky
TORUS rozšířená stopka květu,v níž leží květní části,lůžko květní
TOULEC listen obalující nebo podpírající květ nebo květenství; spatha
TRACHEAE cévy
TRACHEIDAE cévice
TRACHEIDY cévice
TRACHEJE cévy
TRAMA houbové pletivo,které tvoří klobouk
TRANSLÁTOR pružná spojka brylek
TRANSPIRACE odpařování vody,např. listy
TRANSVERSALA transverzála
TRANSVERZÁLA rovina kolmá k mediáně a procházející středem květu; transversala; příčnice
TREMALITY perforované kokolity
TRIBUS
skupina
TRICHASIUM trojan
TRICHOBLASTY jednotlivé buňky pokožky kořene
TRICHOGYN výrůstek karpogonia zachycující androgamety
TRICHOM chlup
TRICHOMA chlup
TRICHOMA FURCATUM chlup vidličnatý
TRICHOMA GLANDULOSUM chlup žláznatý
TRICHOMA RAMOSUM chlup rozvětvený
TRICHOMA SIMPLEX chlup jednoduchý
TRICHOMA STELLATUM chlup hvězdovitý
TRICHOMA URENS chlup žahavý
TRICHOMY chlupy
TRILÉTNÍ VÝTRUS viz výtrus trilétní
TRIPLOIDNÍ se třemi chromozómovými sádkami
TRN tuhý,špičatý útvar stonkového nebo listového původu; spina; dřevnatý osten
TROFOFYL zelený asimilační list kapraďorostů,na němž se nevytvářejí sporangia(u těch zástupců kapraďorostů,jež mají listy rozlišené na trofofyly a sporofyly); trophophyllum
TROFOSPOROFYL zelený asimilační ist kapraďorostů nesoucí sporangia(u těch zástupců kapraďorostů,jež nemají listy rozlišené na trofofyly a sporofyly); trophosporophyllum
TROJAN druh květenství; trichasium
TROPHOPHYLLUM trofofyl
TROPHOSPOROPHYLLUM trofosporofyl
TROUCH soubor ústrojných látek z odumřelých rostlinných i živočišných zbytků nashromážděných v půdě a půdu zúrodňujících; humus
TRSNATÁ ROSTLINA viz rostlina trsnatá
TRUBKA dolní rourkovitě srostlá část srostlolupenné koruny,kalicha nebo okvětí; tubus
TRUBKOVITÁ KORUNA viz koruna trubkovitá
TRUNCUS kmen
TŘÁSNITÝ rozdělený v dlouhé,čárkovité až niťovité úkrojky(botka,patyčinka); fimbriatus
TŘEŇ část plodnice vyšších hub víceméně válcovitého tvaru nesoucí klobouk,lidově noha houby; stipes
TŘÍDA jedna ze systematických jednotek; classis
TUBER hlíza
TUBER CAULORADICALE bulva
TUBUS trubka
TUBUS CALYCIS
kališní trubka
TUBUS COROLLAE korunní trubka
TUPÝ nešpičatý,tupoúhle zakončený; obtusus
TURBINATUS čihovitý
TURIO turion
TURION vegetativní pupen,z něhož už na mateřské rostlině vyrůstá výhonek a po jejím odumření se osamostatňuje a plní funkci orgánu vegetativního rozmnožování; turio
TVAR jedna ze systematických jednotek; forma
TVRDKA suchý poltivý plod,vznikající rozdělením původně dvouplodolistového semeníku zpravidla ve čtyři části; nucula; carcerulus,eremus
TYČINKA samčí orgán u semenných rostlin,produkující pylová zrna;zpravidla se skládá z nitky,prašníku a spojidla; stamen
TYČINKY stamina
TYČINKY BRATRÉ
srostlé nitkami v 1 nebo více svazečků(tj. jednobratré,dvoubratré,trojbratré,pětibratré)
TYČINKY ČTYŘMOCNÉ v květu mají čtyři tyčinky delší nitky než ostatní tyčinky; stamina tetradynama
TYČINKY DVOUBRATRÉ viz tyčinky bratré; stamina diadelpha
TYČINKY DVOUMOCNÉ v květu mají dvě tyčinky delší nitky než ostatní tyčinky; stamina didynama
TYČINKY EPIGYNICKÉ tyčinky nadplodní
TYČINKY EPIPETALNÍ stojící proti korunním lístkům(na stejném paprsku); stamina epipetala
TYČINKY EPISEPALNÍ stojící proti kališním lístkům(na stejném paprsku); stamina episepala
TYČINKY EPITEPALNÍ stojící proti okvětním lístkům(na stejném paprsku); stamina epitepala
TYČINKY HYPOGYNICKÉ tyčinky podplodní
TYČINKY JEDNOBRATRÉ viz tyčinky bratré; stamina monadelpha
TYČINKY NADPLODNÍ vyrůstající v květu nad semeníkem; tyčinky epigynické; stamina epigyna
TYČINKY OBPLODNÍ vyrůstající po stranách semeníku,zpravidla na okraji miskovité češule,v niž je semeník nebo semeníky; tyčinky perigynické; stamina perigyna
TYČINKY PERIGYNICKÉ tyčinky obplodní
TYČINKY PĚTIBRATRÉ viz tyčinky bratré; stamina pentadelpha
TYČINKY PODPLODNÍ tyčinky vyrůstající pod semeníkem nebo semeníky; tyčinky hypogynické; stamina hypogyna
TYČINKY TROJBRATRÉ viz tyčinky bratré; stamina triadelpha
UBIKVIST rostlina s velkou přizpůsobivostí a malou náročností a tudíž s velkým rozšířením
ÚBOR jednoduché hroznovité květenství s přisedlými květy na lůžku zpravidla rozšířeném,na zevní straně se zákrovem; anthodium
ÚDOLÍČKA rýhy na plodech; valleculae
ÚKROJEK část členěného listu mezi zářezy čepele; segmentum
ULCUS ulkus
ULKUS okrouhlá apertura umístěná na distální straně pylového zrna; ulcus
UMBELLA okolík
UMBELLA COMPOSITA složený okolík
UMBELLULA okolíček
UMBO pupek; výstupek na štítku plodních šupin na šištici borovice
UNGUIS nehet
ÚPONKA přeměněná část stonku nebo listu,jíž se rostlina přidržuje opory; cirrhus
UREDIE skupina dvoujaderných buněk,z nichž se tvoří urediospory
UREDIOSPORA dvoujaderný opakující se výtrus u některých rzí
ÚSTÍ horní konec trubky srostlolupenné koruny nebo kalicha,přechod korunní trubky do korunního lemu; jícen koruny; jícen kalicha; otvor vnitřní okrovky břichatkovitých hub,kudy se uvolňují výtrusy z plodnice
UŠET ušt
UŠT cíp srostlého kalichu; ušet
UTRICULUS váček
UZAVŘENÁ ŽILNATINA viz žilnatina uzavřená
UZLINA místo na lodyze,kde vyrůstá list
ÚŽLABÍ místo na stonku těsně nad inzercí listu nebo listenu; axilla; paždí listu; paždí
ÚŽLABNÍ PUPEN viz pupen úžlabní
UZLINA místo na stonku,kde vyrůstá jeden nebo více listů; nodus
VÁČEK suchý plod vznikající z jednoho plodolistu; utriculus,vesiculum
pochva
VAGINA FOLII listová pochva
VAGINULA obal nohy u mechorostů
VAJEČNÝ OBAL obal vajíčka zakládající se v podobě prstencovitého valu na bázi nucellu; intergument,intergumentum
VAJÍČKO drobné mnohobuněčné tělísko na semenné šupině nahosemenných nebo v semeníku krytosemenných,obsahující vaječnou buňku,z níž po oplození vzniká zygota; ovulum; samičí pohlavní orgán vznikající jako úkrojek plodolistu
VAJÍČKO AMFITROPNÍ vajíčko ohnuté
VAJÍČKO ANATROPNÍ vajíčko obrácené
VAJÍČKO ATROPNÍ vajíčko přímé
VAJÍČKO OBRÁCENÉ obrácené o 180°,směřující mikropylí dolů; vajíčko anatropní; ovulum anatropum
VAJÍČKO OHNUTÉ připojené k vaječnému poutku v pravém úhlu,ale obloukovitě zahnuté a směřující mikropylí k bázi semeníku; vajíčko amfitropní; ovulum amphitropum
VAJÍČKO ORTOTROPNÍ vajíčko přímé
VAJÍČKO PŘÍČNÉ orientované tak,že poutko s podélnou osou svírají pravý úhel; vajíčko kampylotropní; ovulum campylotropum
VAJÍČKO PŘÍMÉ jehož osa splývá s osou poutka; vajíčko atropní; vajíčko ortotropní; ovulum orthotropum
VAKUOLA dutinka v plazmě buněk vyplněná buněčnou šťávou
VAKUOM soubor vakuol v buňce
VAL terč
VÁLCOVITÝ ve tvaru válce,po celé délce víceméně stejně tlustý(kořen,list); cylindricus
VALLECULAE údolíčka
VALVA chlopeň; miska
VEGETATIVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ oddělení části mateřské rostliny,která dá vznik novému jedinci nikoliv ze semene(oddenky, výběžky,hlízy); generatio vegetativa
VARIETA označení pro nápadné odchylky podmíněné dědičností na rozdíl od menších odchylek,podmíněných ekologickými činiteli
VARIETAS odrůda
VEJCOVITÝ trojrozměrný útvar,na podélném řezu vejčitý; ovatus
VĚJÍŘEK typ jednoramenného vrcholíku,u něhož leží postranní stonky(větve)v jedné rovině s hlavním stonkem;květní stopky se zakládají střídavě nalevo a napravo; rhipidium
VELAMEN vrstva mrtvých buněk kryjících vzdušné kořeny a sloužících k nasávání vody(u některých vstavačovitých)
VÉLUM blanka chránící výtrusnici u šídlatek
VELUTINUS sametový
VENATIO žilnatina
VENATIO ACRODOMA žilnatina souběžná
VENATIO APERTA žilnatina otevřená
VENATIO CONJUNCTA žilnatina uzavřená
VENATIO PALMATA žilnatina dlanitá
VENATIO PARALLELODROMA žilnatina rovnoběžná
VENATIO PEDATA žilnatina znožená
VENATIO PINNATA žilnatina zpeřená
VENTRALIS břišní
VENTRÁLNÍ břišní
VERNACE způsob složení listů v pupenech; vernatio
VERNACE CIRCINÁTNÍ u listu Dryopteris filix mas; vernatio circinata
VERNACE NADVINUTÁ u listu Viola odorata; vernatio involuta
VERNACE PODVINUTÁ u listu Primula veris; vernatio revoluta
VERNACE ŘASNATÁ u listu Carpinus betulus; vernatio plicata
VERNACE SLOŽENÁ u lístku Trifolium pratense; vernatio conduplicata
VERNACE SVINUTÁ u listu Arum maculatum; vernatio convoluta
VERNACE ZMUCHLANÁ u korunního lístku Papaver dubium; vernatio perplexa
VERNATIO vernace
VERNATIO CIRCINATA vernace circinátní
VERNATIO CONDUPLICATA vernace složená
VERNATIO CONVOLUTA vernace svinutá
VERNATIO INVOLUTA vernace nadvinutá
VERNATIO PERPLEXA vernace zmuchlaná
VERNATIO PLICATA vernace řasnatá
VERNATIO REVOLUTA vernace podvinutá
VERTICILLASTRUM lichopřeslen
VERTICILLUS přeslen
VERTICULLUS přeslen
VESICULUM váček
VĚTROPLODNOST rozšiřování rostlin větrem; anemochorie
VĚTROPRAŠNOST přenášení pylu větrem; anemofilie
VĚTROSNUBNOST
anemogamie
VĚTROSPRAŠNOST anemogamie
VĚTVENÍ STONKU způsob vytváření postranních větví; ramificatio
VĚTVENÍ STONKU MONOPODIÁLNÍ na hlavním stonku vyrůstají postranní větve,jež jsou tenčí a nepřerůstají hlavní stonek,který pokračuje v růstu; ramificatio monopodialis
VĚTVENÍ STONKU SYMPODIÁLNÍ při vzniku postranních větví hlavní stonek buď svůj růst ukončí úplně,nebo je zatlačen do postranního postavení,kde se dále větví; ramificatio sympodialis
VĚTVENÍ STONKU VIDLIČNATÉ stonek se větví rozdělením vzrostlého vrcholu na dvě vrcholová primordia,z nichž vznikají dvě dceřinné větve,které se stejným způsobem dále větví; ramificatio hemiblastica
VEXILLUM pavéza
VIBRIO mírně zakřivený bacil
VÍČKO zvláštní útvar uzavírající tobolku mechů; operkulum
VIDLAN jednoduché vrcholičnaté květenství,u něhož pod terminálním květem vyrůstají dvě vstřícné větve,které hlavní stonek přerůstají a dále se větví podobným způsobem jako stonek hlavní; dichasium
VIDLIČNATÉ VĚTVENÍ viz větvení stonku vidličnaté
VIDLIČNATÝ válcovitě rozvětvený ve dvě části,jež se mohou stejně větvit dále(lodyha,chlupy); dichotomus
VIJAN typ jednoramenného vrcholíku,u něhož postranní větve neleží v jedné rovině s mateřským stonkem;zakládají se střídavě na obou stranách,takže květy jsou ve dvou řadách na svrchní straně spirálně stočeného vřetene; cincinnus; cicinnus
VIKARIANT geograficky sousedící taxon
VILLOSUS huňatý
VIRGATUS prutovitý
VITTAE siličné kanálky
VIVIPARIE živorodost
VIVIPARNÍ rostlina živorodá
VLK odnož na bázi kmene
VLNATÝ s chlupy jemnými,hustými,jen volně propletenými; lanatus
VODOPLODNOST rozšiřování rostlin vodním živlem; hydrochorie
VODOSNUBNOST schopnost oplodnit se pomocí vodního živlu; hydrogamie
VOLNOLUPENNÁ KORUNA viz koruna volnolupenná
VOLNOLUPENNÝ KALICH viz kalich volnolupenný
VOLVA pochva
VOUSATÝ s řídkými,víceméně dlouhými chlupy; barbatus
VRCHOLÍK výchozí forma vrcholičnatého květenství; cyma; pleiochasium
VRCHOLÍK DVOURAMENNÝ vrcholičnaté květenství se dvěma větvemi pod terminálním květem,opět stejným způsobem větvenými-je-li jejich postavení vstřícné,jedná se o vidlan; dichasium
VRCHOLÍK JEDNORAMENNÝ vrcholičnaté květenství,u něhož pokračuje ve vývoji jen jedna postranní větev,která se opět stejným způsobem větví; monochasium
VRCHOLÍK MNOHORAMENNÝ vrcholičnaté květenství,u něhož je vyvinuto několik postranních větví,které se dále větví; pleiochasium
VRCHOLOVÝ nacházející se na vrcholu; apicalis
VRCHOVIŠTĚ rašeliniště napájené dešťovou vodou
VRTIVÝ PRAŠNÍK viz prašník vrtivý
VŘECKO mateřská buňka vřeckatých hub; askus
VŘETENO hlavné osa květenství nebo hlavní žebro zpeřených listů; rhachis
VŘETENO KVĚTENSTVÍ pokračování stonku,jehož větvením vzniká příslušný typ květenství; rhachis inflorescentiae
VŘETENO LISTU pokračování řapíku zpeřeného listu,na němž vyrůstají lístky; rhachis
VSTŘÍCNÉ LISTY viz listy vstřícné
VÝBĚŽEK tenký nadzemní plazivý prýt,zpravidla dlouze článkovaný,někdy na uzlinách kořenující;rostliny se jimi vegetativně rozmnožují; stolon,šlahoun,odnož
VYHLODÁVANÝ LIST viz list vyhlodávaný
VÝHONEK odnož
VYKRAJOVANÝ LIST viz list vykrajovaný
VYKROJENÝ LIST viz list vykrojený
VÝMLADEK výrůstek z kořenového pupenu; odkopka
VÝTRUS rozmnožovací tělísko,vznikající na sporofytu ve výtrusnici,dává vznik haploidnímu gametofytu; spora
VÝTRUS MONOLÉTNÍ opatřený protáhlou ztenčeninou,lemovanou zesílenými lištami,které slouží pro vyklíčení gametofytu; spora monoleta
VÝTRUS TRILÉTNÍ opatřený trojklannou ztenčeninou,lemovanou lištami,která slouží pro vyklíčení gametofytu; spora trileta
VÝTRUSNICE orgán vznikající na sporofytu kapraďorostů,v němž se z archesporu meiotickým dělením tvoří výtrusy; sporangium
VÝTRUSNICE EUSPORANGIÁTNÍ s tlustou vícevrstevnou stěnou; eusporangium
VÝTRUSNICE LEPTOSPORANGIÁTNÍ s tenkou jednovrstevnou stěnou; leptosporangium
VÝTRUSNICOVÁ KUPKA skupina výtrusnic na spodní straně sporofylu nebo trofosporofylu u kapradin,někdy chráněná ostěrou; sorus
VÝTRUSNICOVÝ KLAS klasu podobný útvar,v němž na výtrusnicových listech vyrůstají výtrusnice; strobilus
VYTRVALÁ ROSTLINA viz rostlina vytrvalá
VYTRVALÝ KALICH viz kalich vytrvalý
VZDUŠNÝ VAK prostor vyplněný vzduchem a vzniklý oddálením vnější vrstvy exiny pylového zrna od vnitřní vrstvy; sacculus aereus
VZPŘÍMENÝ STONEK viz stonek vzpřímený
XENOGAMIE cizoprašnost
XEROFYTY rostliny přizpůsobené suchému podnebí
XEROCHASIE zavírání některých plodů za vlhka o otvírání za sucha
XEROKARP blanité oplodí
XYLEM dřevo
XYLÉM dřevo
XYLEMA dřevo
ZÁKROV soubor listenů na zevní straně úboru nabo jiného staženého květenství nebo pod květenstvím; involucrum
ZÁKROVEČEK soubor listenů pod zákrovem; involucellum
ZÁNIK úplné zakrnění orgánů; ablast,abortace
ZÁRODEČNÍK samičí pohlavní orgán kapraďorostů,vyrůstající na gametofytu a produkující samičí pohlavní buňky; archegonium
ZÁRODEK základ mladé rostliny v semenu,tvořený plumulou,dělohou nebo dvěma či více dělohami,hypokotylem a radikulou; klíček,embryo,embryon
ZAŠKRCOVANÝ náhle zúžený a opět na jednom či více místech rozšířený(oddenek); moniliformis
ZAŠPIČATĚLÝ zvolna se zužující v delší špičku; acuminatus
ZAVĚŠOVADLO část hyfy podpírající gametu; suspenzor
ZMUCHLANÁ VERNACE viz vernace zmuchlaná
ZNOŽENÁ ŽILNATINA viz žilnatina znožená
ZNOŽENÝ LIST viz list znožený
ZOBÁNEK zúžený konec některých částí rostliny; rostrum
ZOBANITÝ PLOD viz plod zobanitý
ZOIDIOFILIE živočichosnubnost
ZOOGAMETA pohyblivá gameta
ZOOGLEA houfec
ZOOCHORIA zoochorie
ZOOCHORIE rozšiřování diaspor živočichy; zoochoria; zvěroplodnost
ZOOSPORA pohyblivá nepohlavní spora zelených řas
ZOOSPORANGIUM sporangium,v němž se tvoří zoospory
ZPEŘENÝ LIST viz list zpeřený
ZUBATÝ LIST viz list zubatý
ZVĚROPLODNOST rozšiřování rostlin pomocí zvířat; zoochorie
ZVONKOVITÁ KORUNA viz koruna zvonkovitá
ZYGOMORFNÍ souměrný
ZYGOMORPHUS souměrný
ZYGOSPORA
tlustoblanná spora přizpůsobená k přetrvávání nepříznivých podmínek(u řas spájivých)
ZYGOTA diploidní jednojaderná i vícejaderná buňka vzniklá splynutím dvou gamet
ŽALUD nažka dubu
ŽEBRO zřetelný podélný nebo příčný výstupek,např. na listech,plodech,lodyhách; costa
ŽILKY cévní svazky patrné na povrchu rostliny,zejména na listech
ŽILNATINA uspořádání žilek v čepeli asimilačních listů a ostatních listových orgánů; venatio; nervatura
ŽILNATINA DLANITÁ s hlavními žilkami vybíhajícími paprskovitě z vrcholu řapíku na spodině listové čepele; venatio palmata
ŽILNATINA OTEVŘENÁ bez spojů; venatio aperta
ŽILNATINA ROVNOBĚŽNÁ žilnatina jednoděložných rostlin s víceméně stejně tlustými žilkami,probíhajícími zpravidla těsně vedle sebe od báze k vrcholu; venatio parallelodroma
ŽILNATINA SOUBĚŽNÁ žilky probíhající souběžně obloukem od báze k vrcholu,na konci čepele zřetelně spojené; venatio acrodoma
ŽILNATINA UZAVŘENÁ s anastomózami; venatio conjuncta
ŽILNATINA ZNOŽENÁ z báze čepele vybíhá jediná hlavní žilka,jež má dole po každé straně po jedné tlusté žilce,která má na zevní straně opět jen jednu žilku; venatio pedata
ŽILNATINA ZPEŘENÁ z jedné hlavní žilky,probíhající rovnoběžně s podélnou osou listu,odbočují oboustranně žilky 1. řádu,dále se větvící v žilky vyšších řádů; venatio pinnata
ŽIVOČICHOSNUBNOST přenášení pylu živočichy; zoidiofilie
ŽIVORODÁ ROSTLINA viz rostlina živorodá
ŽIVORODOST klíčení semen nebo cibulek již na mateřské rostlině; viviparie
ŽLÁZKY útvary kdekoliv na rostlině,vylučující lepkavou nebo vonnou tekutinu; glandulae
ŽLÁZNATÝ TERČ viz terč žláznatý